Framtidas digitale skole

KulturHvordan utvikle framtidas digitale skole var tema da 80 avdelingsledere, skolebibliotekarer og IKT-ansatte møttes til arbeidsseminar onsdag 2. mai.

Målet er at skolebibliotekene og IKT-tjenestene sammen skal øke den digitale kompetansen til ansatte og elever i videregående skole i Rogaland.

Bakgrunnen for arbeidsseminaret er at Opplæringsutvalget høsten 2017 vedtok en strategiplan som skal tydeliggjøre skolebibliotekarenes og IKT-personalets rolle som ressurs i utviklingen av gode læringsmiljø, den digitale skolen og den informasjonskompetente elev.

En god IKT- og bibliotektjeneste – en fellestjeneste.

Hva kjennetegner så en god IKT- og bibliotektjeneste? Strategiplan for IKT- og bibliotektjenestene ved de videregående skolene i Rogaland skal bidra til å gi elevene grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Dette oppnås ved å:

 1. Øke samarbeid mellom skolebibliotekar, IKT-personalet og skolens pedagogiske personale
 2. Skape gode læringsstrategier, leseferdigheter og økt informasjonskompetanse
 3. Øke den digitale kompetansen i alle fag
 4. Skape en arena for meningsutveksling, deling, refleksjon og opplevelser
 5. Tilrettelegge digital infrastruktur som ivaretar driftskvalitet, veiledning og informasjonssikkerhet
 6. Samarbeide med andre aktører

Veien videre

– Å starte en prosess som innebærer endring er utfordrende, men også spennende, sa prosjektleder Ine Bertelsen.

– Å utvikle en fellestjeneste fordrer en endring ved de fleste skolene, prosessen vil pågå i lang tid fremover, la hun til.

DET SATSES PÅ SKOLEBIBLIOTEK – HELDIGVIS

«Skolebibliotekene er en sentral del av skolens virksomhet og et sted for både læring og refleksjon.» skriver Fylkesrådmannen i saksfremlegget om ny skolebibliotekplan for de videregående skolene i Rogaland høsten 2017. Hvordan ble skolebibliotekene så viktige for fylkeskommunen kun et år etter at opplæringsavdelingen foreslo kutt i stillingshjemler ved de ulike skolebibliotekene i Rogaland?

Hovedforklaringen er enkel: der det er vilje, er alt mulig. Å sette skolebibliotek på dagsorden i enhver sammenheng gir resultater. Og kanskje viktigst av alt, alle som arbeidet mot samme mål – å løfte skolebibliotek som sektor i Rogaland – har vært avgjørende for resultatet.

For det var mange som arbeidet sammen. Det ble etter hvert et tverrfaglig prosjekt hvor enhver deltaker ble viktig. Noen skoler gikk foran som gode eksempler på hva som er mulig å få til hvis viljen hos ledelsen er tilstede. Opplæringsavdelingen på fylkeshuset innså behovet for å endre og ikke minst fornye skolebiblioteksektoren. Godt samarbeid på tvers innad i sentraladministrasjonen mellom kultur- og opplæringsavdelingen gjorde arbeidet bredere forankret i organisasjonen. Fagforeningene har stått samlet for å nå målsetningen om å styre skolebibliotekene fordi de vet viktigheten av arbeidet til de skolebibliotekansatte. Ikke for å glemme fagforum for skolebibliotekarer som klarte å samle seg om hva de mente var viktig. Og i siste instans var fylkespolitikerne fra opplæringsutvalget involvert for å sikre et best mulig vedtak. At det var flere enstemmige vedtak på Stortinget omhandlende skolebibliotek det siste året viste at satsningen på skolebibliotek også er forankret nasjonalt.

Og veien videre er sikret gjennom et nyetablert samarbeid med universitet- og høyskolesektor for blant annet å kunne utnytte de digitale ressurser på tvers av organisasjonene bedre. Opprettelsen av fagforum Vestlandet for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordene for å lære, erfare og dele med en større gruppe med skolebibliotekansatte vil bli et viktig forum for å sette dagsorden for skolebibliotekutviklingen.

Stortinget vedtok enstemmig skolebibliotekpolitikk høsten 2016. Det var enklere å få fart på arbeidet med ny plan i Rogaland når man visste at det var en villet politikk å styrke skolebibliotekene også på Stortinget. I behandlingen av stortingsmeldingene 27 (Digital agenda, om digitalisering) og 28 (om fornyelsen av læreplanene) har Stortinget fremhevet betydningen av skolebibliotekene som «en læringsarena i og på tvers av alle fag og et samlingspunkt for bruk av digitale læringsressurser», at de «blir brukt systematisk i opplæringen, at de styrker sin pedagogiske rolle og blir en integrert del av skolens opplæringsvirksomhet. I tillegg til ferdighetsutvikling kan gode skolebibliotek være en inkluderingsarena som bidrar til å utjevne sosiale, kulturelle og digitale skiller, og som fremmer personlig vekst hos den enkelte elev.»

Da Stortinget debatterte Stortingsmelding 27 Digital agenda for Norge ble det poengtert at «transport- og kommunikasjonskomiteen mener det er viktig at også skolebiblioteket løftes inn som en bidragsyter til økt digital deltagelse i hele befolkningen (Innst 84 S (2016-2017).»

De tydelige signalene fra stortingspolitikerne har gjort arbeidet med å løfte skolebiblioteksektor enklere på et lokalt plan.

Norges første Makerspace i et skolebibliotek – det gode eksempelet. I Rogaland startet det hele på en av våre skoler, Vågen videregående skole (se reportasje lengre ned på siden), som er en skole med utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur, Design og håndverk VG1, Interiør og utstillingsdesign VG2, Interiør VG3 og Utstillingsdesign VG3. Kombinasjonen av store fagmiljø innenfor estetiske programfag gjør skolen unik nasjonalt og internasjonalt. Vågen har ca. 850 elevplasser og 160 ansatte.

«Jeg kan ikke noe om 3D-printing, men vil gjerne lære mer om det sammen med dere. Er det noen elever som vil være med?» spurte en lærer ved Vågen videregående skole da hun forsto at 3D-printing var noe elever burde beherske på videregående skole for to år siden.

Rektor ved skolen, Bente Jelsa, så potensialet ved å innføre ny teknologi i allerede eksisterende fag ved skolen, men erfarte at skolebiblioteket slik det fremsto, var modent for endring. Skolebiblioteket sakket akterut og færre elever brukte det. Skolen trengte et samlingsted på tvers av fag og trinn og konkluderte med at stedet var skolebiblioteket, men at det måtte gjennomgå en endringsprosess.

«Hvorfor etablerer vi så et Makerspace i skolens bibliotek? Bibliotekets rolle er i endring. Fra å være en kunnskapsinstitusjon som samler og oppbevarer medier som kan lånes ut, blir det nå en arena for felles opplevelser og læring. Arbeidsoppgavene endres fra å finne, hente og levere til å bli en arena for å oppleve, skape og dele. Gjennom det siste året har det blitt jobbet iherdig med bibliotekområdet her på Vågen, og skolebiblioteket har fått en revitalisering. Gamle bøker har blitt kassert, vi har fått en deling mellom skjønnlitteratur og faglitteratur. Og rommet har fått bedre kapasitet til at flere kan bruke området samtidig,» sa rektor Bente Jelsa ved nyåpningen av skolebiblioteket høsten 2017.

Erfaringen med innføring av ny teknologi på skolen var at man måtte endre hele bibliotekstrukturen for å møte kravene fra dagens elever, men de måtte også bevare de tradisjonelle elementene, som bokutlån. Så langt ser det ut til at elevene nå låner flere bøker enn tidligere. Skolebiblioteket er blitt et sted å være både for lærere og elever.

Strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene: Inspirert av at enkelte skoler satte fokus på skolebibliotek ble det tatt initiativ i sentraladministrasjonen til å arbeide frem en ny skolebibliotekplan. Arbeidet ble mer omfattende enn hva man hadde sett for seg i begynnelsen, – heldigvis. Mange aktører ble involvert, og man innså ganske raskt at her var det et potensial til tverrfaglig samarbeid på den enkelte skole ved å lage en falles plan for IKT og skolebibliotek. Arbeidet var krevende, mange mente mye, flere faggrupper skulle plutselig samarbeide, men prosessen ble stødig ledet av opplæringsavdelingen som kunne legge frem en omforent plan høsten 2017.

«Strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025» ble vedtatt enstemmig i opplæringsutvalget ved Rogaland fylkeskommune i oktober.

Hovedmålet for strategien er «å bidra til økt læring hos elevene gjennom å sikre en likeverdig og kvalitetsmessig god tilgang til bibliotek, IKT-ressurser og veiledning for alle elever og ansatte ved de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune. Strategiplanen skal tydeliggjøre skolebibliotekarenes og IKT-personalets rolle som ressurs i utviklingen av gode læringsmiljø, den digitale skolen og den informasjonskompetente elev.»

Videre vedtok utvalget enstemmig at «Opplæringsutvalget ber om en orienteringsak om arbeidet etter strategiplanen ved endt skoleår 17/18. For opplæringsutvalget er det viktig med et klart fokus på det bibliotekfaglige og ber derfor om at det særlig orienteres om hvordan det bibliotekfaglige ivaretas og koordineres fra sentraladministrasjonen.»

Leder for utvalget Simon Næsse (Ap) uttalte at «Vedtaket er en tydelig bestilling til opplæringsavdelingen og jeg går utfra at det bibliotekfaglige blir ivaretatt på den enkelte skole som følge av planen».

Kvalitetsmeldingen – dokumentet som viser at kravene i opplæringsloven er oppfylt. I arbeidet med skolebiblioteksatsningen i Rogaland har det vært viktig å se på hvordan man kan implementere og evaluere målsetningene med strategiplanen. Hvilke verktøy finnes og hvordan bruke dem. En måte å se om intensjonene i strategiplanen følges opp var å integrere skolebibliotek i Kvalitetsmeldingen. Grunnen til at man har Kvalitetsmeldingen, er fordi skoleeier er pålagt å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven er oppfylt. Som en del av ansvaret for å følge opp resultater fra vurderingene, utarbeides det en årlig rapport om tilstanden i den videregående opplæringen. Rapporten skal etter Opplæringsloven § 13.10 inneholde informasjon om læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring, og gi fylkestinget et grunnlag for å vurdere tilstanden i videregående opplæring.

Det var først i 2016 at skolebibliotek ble en del av kvalitetsmeldingen etter at fagforeningen samlet kom med et krav om at skolene også skulle måles på kvaliteten på skolebiblioteket. Videre fikk fagforeningene gjennomslag for at skolebibliotek skulle bli inkludert i elevundersøkelsen fra 2016/2017.

Veien videre. Som en del av arbeidet med å løfte skolebibliotek i Rogaland er det naturlig å inngå samarbeid med nærliggende fylkeskommuner for å lære, utveksle og dele erfaringer for å styrke skolebibliotekene. Fagforum Vestlandet ble opprettet og første fagsamling ble avholdt i Bergen i begynnelsen av november med ca 50 deltakere fra de ulike fylkene. Aldri før har så mange vært så engasjert i skolebibliotek på Vestlandet. Fagforumet sees på som en maktfaktor i veien videre.

Men selv om vi har arbeidet mye med skolebibliotek det siste året er det viktig å understreke at vi kun har startet en prosess med å løfte skolebibliotekene i Rogaland, vi har helt sikkert like stor variasjon blant våre skolebibliotek som de fleste andre fylker, men vi har tro på at endring er mulig og at for å få en styrket sektor må vi løfte alle. Det arbeidet har vi startet med nå.

—–

Hva inneholder planen?

For å oppnå målet er det i planen skissert opp seks kjennetegn på en god IKT- og skolebibliotektjeneste er. Denne skal:

Øke samarbeid mellom skolebibliotekar, IKT-personalet og skolens pedagogiske personale

Skape gode læringsstrategier, leseferdigheter og økt informasjonskompetanse

Øke den digitale kompetansen i alle fag

Skape en arena for meningsutveksling, deling, refleksjon og opplevelser

Tilrettelegge digital infrastruktur som ivaretar driftskvalitet, veiledning og informasjonssikkerhet

Samarbeide med andre aktører

Noe av det som skiller denne planen ut fra andre skolebiblioteksplaner er punktet om at skolebibliotek er en del av resten av samfunnet og derfor er det naturlig å samarbeide med andre. Vi mener at for å kunne videreutvikle skolebibliotek er det nødvendig å involvere også eksterne aktører. For Rogalands del er det naturlig å involvere:

Universitet- og høgskolesektoren, hvor skolen kan: Bruke etablerte avtaler, for eksempel tilgang til digitale ressurser, Ta del i gjensidig faglig samarbeid med blant annet UiS og Høgskulen på Vestlandet.

Offentlig sektor, hvor skolen kan samarbeide med biblioteksektoren og/eller samarbeide om lagring, arkivering og publisering av ulike medier og/eller ta del i internasjonale samarbeid og prosjekter

Næringslivet, hvor skolen kan samarbeide for å bidra til entreprenørskap og innovasjon og/eller samarbeide for støtte til fagutdanning av elevene og/eller samarbeide for anskaffelse og deling av utstyr og ressurser og/eller samarbeide om digitalisering av tjenester

– Av Ine Bertelsen,i Bok og bibliotek NR. 6 – 2017

Årets beste bildebøker – BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR

WINNER  Flashlight

Text by Lizi Boyd – Chronicle Books (San Francisco, USA, 2014)

What the jury said

It is growing dark and a little boy is peeping out of his tent looking out into the darkness. Using his flashlight, he discovers the friendly world nature at night. This book is a visual poem featuring lovely, original line illustrations on black paper with colour confined to the spaces lit up by the flashlight beam. The Flashlight tells a simple yet resonant story of a boy’s curiosity overcoming his fears.

SPECIAL MENTIONS

La Chambre du Lion

Parade

Text by Adrien Parlange – Albin Michel Jeunesse (Paris, France, 2014)

What the jury said

This story inverts the popular notion of a child fearing scary creatures lurking in his room at night; this time it’s a lion who is scared of what is hiding in the dark. The book’s elegant, minimal illustrations feel simultaneously historical and fresh. Employing repetition and rhythm, La Chamber du Lion is a charming and reassuring bedtime story.

Gordon und Tapir

Der Pinguin Gordon beschwert sich darüber, dass Tapir schon wieder das ganze Klopapier für seine Zimmereinrichtung aufgebraucht hat.

Text by Sebastian Meschenmoser – Thienemann-Esslinger Verlag (Germany, 2014)

 What the jury said

This book tells the story a (messy) tapir and a (tidy) penguin sharing a flat. Due to their contrasting personalities, the odd couple experience a hilarious series of conflicts and disagreements. The colored pencil illustrations—black and white with a clever use of color—are detailed and amusing. Gordon und Tapir is a lovely story of friendship and tolerance overcoming fundamental differences in disposition.

Why am I here? (Hvorfor er Jeg her?)

Text by Costance Ørbeck-Nilssen / Akin Duzakin –  Magikon (Norway, 2014)

What the jury said

At once traditional and fresh, this is a poetic tale of child imagining wide vistas far beyond her familiar world. The book’s landscape format features soft and dreamy full-page illustrations that quickly draw readers deep into the protagonist’s fantasy world.

My Little Doll’s House

Text by Joung Yumi Culture Platform Inc. (Seoul, South Korea, 2015)

What the jury said

With exquisitely crafted photorealistic illustrations, this daring book brings its readers into an uncomfortable series of psychological realities that deal with issues of self-identity and facing fear. The unusual structure of the visual narrative reinforces the inner the labyrinth of the unconscious.

The Little Wall

Text by Jee Kyung-ae – Bandal (Gyeonggi-do, South Korea, 2014)

What the jury said

Telling a simple story of children waiting for their mother, this book presents a wall as a character that lends companionship and provides a sense of safety and stability during a temporary separation from their parent. Taking advantage of the wide, landscape format, the quiet but stunning, expansive illustrations show poetic spaces rife with emotional charge.

De 10 beste bildebøker i 2014

The New York Times Best Illustrated Children’s Books of 2014, with sample artwork from each.

Since 1952, the Book Review has convened an independent panel of judges to select picture books on the basis of artistic merit. Each year, judges choose from among thousands of picture books for what is the only annual award of its kind.

DRAW! Written and illustrated by Raúl Colón 

A wordless picture book celebrates the power of art and imagination. A little boy reads about Africa and then creates his own adventures with his pencils and paints. Wordless books require readers to slow down and read the pictures, and careful children will see beyond the main storyline by looking at the whole illustration. Why is the boy in bed and not outside? The inhaler and bottle of medicine on the side table are hints. But binoculars and an umbrella on the other side of the table tell them that he is not always bedridden. As he draws, he falls deeply into the rich world of his imaginary Africa. First he draws an elephant, and then he rides away on it. He paints zebras, has a sandwich for lunch, records a giraffe stampede and shares one of his many other sandwiches with the gorillas. After a hair-raising encounter with an aggressive rhino, the little artist shares his pencils and food with other primates, who return the favor and sketch him. Colón’s signature scratched-watercolor technique adds richness and emotion to this warm story, but it’s the framing scenes at beginning and end that really sparkle here. Simple line-and-color washes put the young man at the center of the story and help readers identify with him. Young artists, reach for your sketchbooks

1ShackJourney-pg

SHACKLETON’S JOURNEY Written and illustrated by William Grill

Shackleton’s Journey is a unique visual re-telling Ernest Shackleton’s landmark expedition crossing the Antarctic from one pole to the other. William Grill’s impeccably researched and informative illustrations celebrate the 100th anniversary since the historic exploration by Shackelton and his crew on Endurance . Children will love exploring Grill’s exploded diagrams and the fascinating details of this landmark voyage

41p1rKSyn3L

HAITI, MY COUNTRY Poems by Haitian Schoolchildren lllustrated by Roge.

For several months, Quebec illustrator Roge prepared a series of portraits of Haitian children. Students of Camp Perrin wrote that accompanying poems, which create, with flowing consistency, Haiti My Country. These teenaged poets use the Haitian landscape as their easel. The nature that envelops them is quite clearly their main subject. While misery often storms through Haiti in the form of earthquakes, cyclones, or floods, these young men and women see their surrounding nature as assurance for a joyful, confident future.

1Harlem Hellfighters4

HARLEM HELLFIGHTERS Written by J. Patrick Lewis. Illustrated by Gary Kelley

They went by many names, but the world came to know them best as the Harlem Hellfighters. Two thousand strong, these black Americans from New York picked up brass instruments—under the leadership of famed bandleader and lieutenant James Reese Europe—to take the musical sound of Harlem into the heart of war. From the creators of the 2012 Boston Globe–Horn Book Award Honor Book, And the Soldiers Sang, this remarkable narrative nonfiction rendering of WWI — and American — history uses free-verse poetry and captivating art to tell century-old story of hellish combat, racist times, rare courage, and inspired music.

8-9_1

TIME FOR BED, FRED Written and illustrated by Yasmeen Ismail.

It’s time for bed. But will Fred go to bed? You bet he won’t! From hiding up trees, and splashing in muddy puddles, to hiding in the kitchen sink and disappearing behind bookshelves, Fred will do ANYTHING to avoid bedtime. He would even prefer to have a bath. But what’s this? All that running around couldn’t possibly have made Fred sleepy . . . could it? A delightful bedtime book, destined to become a classic.

14823969

HERE IS THE BABY Written by Polly Kanevsky. Illustrated by Taeeyun Yoo

Parents and their little ones will enjoy seeing themselves in the simple, straightforward observations of the routines of a baby, including Baby’s first shaky steps, Baby’s much needed nap, the comfort of Baby’s bottle, a steamy bath, and a bedtime story.

Like Mem Fox’s Ten Little Fingers and Ten Little Toes, this charming and joyful picture book by Polly Kanevsky and illustrated by Taeeun Yoo, the recipient of a previous New York Times Best Illustrated Award and an Ezra Jack Keats Award, will surely appeal to families with young children.

9780375844232_21ccd-500x447

WHERE’S MOMMY? Written by Beverly Donofrio. Illustrated by Barbara McClintock

In this companion to the acclaimed picture book Mary and the Mouse, the Mouse and Mary, Maria (Mary’s daughter) and Mouse Mouse (Mouse’s daughter) are looking for their mothers. They’re not in their bedrooms, their car and cart are still in the driveway, and they are not in the gazebo or under the mushroom! Where could they be? Well, turns out Mary and the Mouse are great friends—just like Maria and Mouse Mouse—and soon the new generation is in on the old generation’s secret, and vice versa.

Sparingly told and beautifully illustrated, this book is every bit as charming as its predecessor. Kids will pore over the minute details of a mouse’s parallel world.

9780763666330.int.1large

THE PROMISE Written by Nicola Davies. Illustrated by Laura Carlin

On a mean street in a mean city, a thief tries to snatch an old woman’s bag. But she finds she can’t have it without promising something in return – to «plant them all». When it turns out the bag is full of acorns, the young thief embarks on a journey that changes her own life and the lives of others for generations to come. Inspired by the belief that a relationship with nature is essential to every human being, and that now, more than ever, we need to renew that relationship, The Promise is the story of a magical discovery that will touch the heart and imagination of every reader, young and old. With poignant simplicity, honesty and lyricism, Nicola Davies evokes a powerful vision of a world where people and nature live in harmony. And Laura Carlin’s delicate illustrations capture a young girl’s journey from a harsh, urban reality to the beauty and vitality of a changed world.

8Babiesv1

THE BABY TREE Written and illustrated by Sophie Blackall.

Cleverly revealing the basics of reproduction in an age-appropriate way, award-winning Sophie Blackall has created a beautiful picture book full of playful details to amuse and engage readers.

Sooner or later, every child will ask, Where do babies come from? Answering this question has never been this easy or entertaining! Join a curious little boy who asks everyone from his babysitter to the mailman, getting all sorts of funny answers along the way, before his parents gently set him straight.

1pilotlittleprince_sis1

THE PILOT AND THE LITTLE PRINCE Written and illustrated by Peter Sis.

Antoine de Saint-Exupéry was born in France in 1900, when airplanes were just being invented. Antoine dreamed of flying and grew up to be a pilot—and that was when his adventures began. He found a job delivering mail by plane, which had never been done before. He and his fellow pilots traveled to faraway places and discovered new ways of getting from one place to the next. Antoine flew over mountains and deserts. He battled winds and storms. He tried to break aviation records, and sometimes he even crashed. From his plane, Antoine looked down on the earth and was inspired to write about his life and his pilot-hero friends in memoirs and in fiction. Peter Sís’s remarkable biography celebrates the author of The Little Prince, one of the most beloved books in the world.

A Frances Foster Book

Fylkesmannen innsigelse mot utbygging i Kvithei

Bevar+Kvithei

Uttalelse fra Fylkesmannen – Offentlig ettersyn av plan 0448, områderegulering Kvithei, Sola

Planforslaget vil bidra til sterkt økt bilbruk og vil ha store konsekvenser for biologisk mangfold og landskap. Fylkesmannen i Rogaland har innsigelser til planforslaget ut fra:

– at barn og unges interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i form av trafikksikre lekeområder og adkomstveier

– at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til områder med viktig biologisk mangfold og heller ikke har tilstrekkelige avbøtende tiltak for å dempe og kompensere de negative konsekvensene for landskap og biologiske mangfold

Les innsigelsen til fylkesmannen!

Bildebøker for voksne

Jeg ønsker å sette fokus på bildebøker som kanskje er tiltenkt den voksne leser og kun den? – Jeg prøver å komme med eksempler fra Danmark, Sverige og Norge – bøker jeg mener bør få et større publikum. Hva er din favoritt bildebok?

Dette er innlegg nr 2 – les gjene også innlegg nr. 1. 

262ecd641c75562de4cfae0e439407998249de7e06b3743a175b1a23

«Hull og sønn» av Frode Grytten og Marvin Halleraker

Fra Barnebokkritikk.no: Frode Gryttens og Marvin Hallerakers billedbok Hull & Sønn er et stykke ganske rammende samfunnslære, men det kreves vel litt mer kunnskap og erfaring av leserne enn det formen og utstyret antyder?

Formen er nemlig billedbokens, med tekst og tegninger som er fullstendig integrert i hverandre, og det er en form som tradisjonelt forbindes med mindre barn. Innholdet, både i tekst og illustrasjoner, virker egentlig like mye beregnet på voksne eller tenåringer som på større barn. Dermed blir det et spørsmål hvem boken egentlig henvender seg til.

1slangehund

Slangehund av Helle Vibeke Jensen

Fra Høst og Søn: – Slangehund er en ordløs billedodyssé gennem et bizart og poetisk univers: Først er der kun en grøn kugle, og ud af den kommer Slangehund. Han drager ud i verden, svæver gennem sære rum med røde parasoller, blomstertapeter og campingvogne med fuglefødder. Undervejs vokser mængden af souvenirs på hans flyvende trailere, og endelig når han frem til et sted, hvor en af hans egen slags opfører den dejligste dans for ham

1Frosk2

«Eg er en frosk» av Kurt Johannesen (tekst) og Øyvind Torseter (Illustrasjon)

Fra Dagbladet: – Hvert nye oppslag innebærer en overraskelse. Dette hadde du ikke ventet deg. Samtidig utvikler teksten seg noen få ord av gangen. Og en flue følger med hele tida, den vet ikke hva den går til, stakkar.

Om dette høres forvirrende ut, er det bare fordi boka følger sin egen, besynderlige og poetiske logikk, fram mot den uavvendelige slutten. Her får små, nysgjerrige barn noe å bryne seg på. Boka innbyr til å bruke fantasien på både ord og bilder. Gnistrende originalt, og utført med en imponerende klarhet. Passer til unger fra ett til ett hundre. Det kompliserte er det enkle, og omvendt.

1uten navn

Stripekalven av Marit Kaldhold

Fra Barnebokkritikk.no: – Det andre tabuet i Stripekalven er seksuelt, og det bør etter mi meining provosere dei fleste. Mest av alt fordi det ikkje ser ut til å vere ein nødvendig del av forteljinga, men noko som berre er der for å skape ubehag. Når Dori ikkje lenger er skremmande, viser illustrasjonen at ho kjem naken mot barnekalven med struttande kvinnebryst:

– Kom, seier Dori til Kalven.
– Kom, skal du få mjølk.
Ho legg seg i graset. Opnar labbane.
Held fram brysta sine.
Kalven går nærare.
Brysta er store.
Fulle av kvit, søt, varm mjølk.
Han legg seg inntil.
Lukkar auga. Opnar munnen.
Kalven drikk
og drikk
og drikk

 

Jeg er bekymret for den nye bildeboken

Stikkord

, , ,

Lisa_Aisato_-_Uten_tittel

Ja, jeg innrømmer det gjerne – jeg har et lidenskapelig forhold til bildebøker. Jeg har fått med meg de fleste utgivelsene i Danmark, Sverige og Norge de siste årene. Utviklingen er imponerende – bøkene er små perler som jeg leser gang etter gang. 

Men i dag fikk jeg meg en overraskelse – jeg skulle til Kvadrat (Norges største kjøpesenter) for å kjøpe den nyeste bildeboken til Lisa Aisato som lanseres i dag. Dette er en bok jeg har sett frem til å lese, alle hennes bøker er et høydepunkt i bildebokverden. Jeg kom til Norli og ble fortalt at jo – den boken hadde man da virkelig hørt om – og at den var utsolgt! – De hadde tatt inn eller mottatt som hun sa et eks, det fikk de av alle barnebøkene. 

123

 

Jeg ble henvist til en bokhandel i Sandnes som hadde boken – heldigvis. Samtidig som jeg hentet boken «En fisk til Luna» brukte jeg litt tid på å se etter en del nye bildebøker. Jeg var på jakt etter den nye Jakob og Neikob-boken som jeg også hadde gledet meg til å lese. Den hadde de ikke. Så tenkte jeg at den nye boken til Kaia Dahle Nyhus «Vil du høre en hemmelighet?» kunne jeg se, men heller den hadde de ikke. Av alle bildebøkene som var utstilt var kun Bjørn Arild Erslands  «Morfars motorsag» som var ny – ellers var hyllen preget av det kjente, det kjære, det gamle! 

 

9788271062170

Hvem formidler de nye bildebøkene? 

Jeg undrer meg på hvem er det som formidler nye bildebøker når man så tydelig ikke gjør det i bokhandelen. Jeg var også meget forundret over å se at Stavanger bibliotek velger å gi ut «Alle barnas eventyr»  som en bokgave til alle kommunenes 2 åringer. Sølvberget som i alle år vært veldig flinke på å formilde det nyeste av det nye. 

Hvis vi ønsker at den nye bildeboken — det unike kunstverket – skal bestå må flere av oss engasjere oss. 

Bildebøker til voksne!

Stikkord

,

Helt siden jeg kom over bildeboken «Forteljinga om jakta på forteljinga» (boken ligger på nasjonalbiblioteket i fulltekst) av Bjørn Sortland fra 1995 har jeg som voksen vært fascinert av bildebøker. Jeg vil mene at noen egner seg best til den voksne leser og har laget en liste over noen titler som man bør lese.  

Oscar-K-_Karrebaek_lejren_FINAL7-300x390

«Lejren» av Oscar K og Dorte Karrebæk

Billedbog for større børn, unge og voksne om barndommen som en umenneskelig og barsk arbejdslejr, som man kun kan overleve ved at blive ensrettet og fantasiløs. Bildeboken som ble for sterk for norske barn? 

 

timthumb

«Bilder av folk» – Blexbolex

Verdens vakreste bok! Bilder av folk vant i 2009 prisen Goldene Letter, i konkurranse med 704 bøker fra 36 land. Dette er en leken bildebok på hele 208 sider. Hvert oppslag er humoristisk og overraskende, og boken inspirerer til ettertanke og diskusjon. Bilder av folk gir et bredspektret bilde av menneskeheten – vi ser alle slags typer mennesker sammenstilt etter både visuelle og litterære kriterier. Les mer. 

6a46ced937cc66e15f11f0366d5d0d4d1f268695ca551075650f9238

 

«Ankomsten» av Shaun Tan 

FREMMED JORD Ankomsten er en innvandringshistorie, fortalt med gammelmodige illustrasjoner som vitner om en forgangen tid. En mann forlater kone og barn i en utarmet by for å søke lykken i et ukjent land på den andre siden av det endeløse havet. Til slutt befinner han seg i en forvirrende by med ukjente skikker, underlige dyr, besynderlige svevende gjenstander og et språk som er umulig å begripe. Uten annet enn en koffert og en håndfull med landets valuta, må immigranten finne seg et sted å bo, mat og arbeid som han leve av.

 

Torseter_Avstikkere

«Avstikkere» av Øyvind Torseter

Avstikkere er en kunstbok og en opplevelsesbok. Det er verken en typisk barnbok eller en typisk voksenbok. Det er en bok som er beregnet på mennesker, små og store, som liker å se på bilder og å bruke fantasien sin.

 

untitled

 

«Komme og gå» av Helga Gunerius Eriksen

Ei heilt spesiell biletbok med svart-kvitt foto frå ein drabantbyskog, med teksten smelta inn i bileta som stigen der hovudpersonen går. Ein liten gut har stukke heimanfrå fordi mor var sint, og han går og går og ser og ser – til han brått kjenner seg både bortkommen og einsam. Heldigvis er det nokon som er ute og leitar, kanskje etter han? Eit uvanleg sampspel mellom tekst og bilete – dristig og nyskapande. 

Syklistenes trafikkultur av Filosofen Zapffe

DBS retrosykkel

Fra Aftenposten 11/10-35

Av hensyn til min helbred og mitt utseende kjører jeg alltid så langt ute i vei- kanten som mulig. Allikevel har det hendt mig minst fire ganger, at biler og mo- torsykler har slått an mot sykkelen, når de har klemt sig forbi mellem en møtende bil og min undselige vehikel. Forleden dag var der en som ganske rolig skubbet mig inn på fortauskanten, hvor jeg heldigvis falt av på utsiden. Kan bevidnes av min ledsager. Jeg derimot er altfor snild og hensynsfull til å finne på å skyve et 2-tonns pansret karosseri i grøften, når jeg innhenter det på Drammensveien og ikke kan ligge å trå i det samme lusetempoet som bilene holder. Allikevel ser jeg bilistene vil ha det til det. Det minner litt om Mussolini som ikke lenger kunde finne sig i at negerkongen stod ante portas.

Men fra spøk til alvor, så kjører jeg nu med sten i lommen, og jeg kan love maskinrampen at jeg skal spare hverken vindusglass eller ryggtavler næste gang de prøver en liten funeber flirt. Nu har jeg fått nok av ensidige drapsforsøk.

Kvithei – planområdet som inneholder flere truede dyre- og plantearter – som Sola kommune ønsker å bygge ut

Stikkord

, ,

I utvalg for arealsaker den 11.06.14 skal vi førstegangsbehandle områdeplanen 0448 Kvithei. De største utfordringene er slik jeg ser det: (sakset fra sakspapirene).

Overordnet styringsdokument:

Viser til følgende overordna styringsdokument til arealplanarbeid:
– Naturmangfoldloven 24
– Veileder for registrering og prioritering av viktige områder for jordbruk og kulturlandskap av mai 2005 (landbruks- og matdepartementet)
– Veileder for landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven av februar 2012 (landbruks- og matdepartementet).
– Byanalysen for storbyområdet på Nord-Jæren januar 2007.
– Fylkesdelplan for samferdsel (Rogaland fylkeskommune 2008).
– Regionalplan for energi og klima i Rogaland (Rogaland fylkeskommune 2009).

Påpeker at disse dokumentene setter tydelige mål og viser prinsippene for arealbruken i regionen, samtidig som fylkesmannen viser ’endringer i synet på gode planmessige grep for samfunnsutviklingen sammenlignet med kommuneplanen fra 2002 da Kvithei ble godkjent for boligutbygging’.

Naturtyper og biologisk mangfold

Det er registrert 15 rødlistearter i influensområdet og i planområdet. Disse er Bustsivaks, Dverglin, Hubro, Kystkall, Sanglerke, Sporemose, Svartblå rødskivesopp, Rødkivevokssopp, Stær, Storsporve, Vipe, Hettemåke, Tornirisk, Småsalamander og Grannsiv. De tre førstnevnte er klassifisert som sterkt truet, hvorav hubro ikke hekker i området, men er observert. De øvrige artene har status som sårbare eller nær truet. Nærmere utredninger angående rødlistearter, da spesielt småsalamander, og biologisk mangfold finnes i kap. 11 i konsekvensutredningen.Konsekvensutredningens forslag til avbøtende og kompenserende tiltak er kun i mindre grad innarbeidet i planforslaget, og rådmannen mener at de valgte løsninger ikke sikrer at naturmangfoldet i området ivaretas.

Kollektivtrafikk

Kollektivtilbudet til området vil sannsynligvis ikke bedres som følge av en utbygging. Kolumbus har gitt signaler om at de nye boligene alene ikke vil utløse flere avganger grunnet større kundegrunnlag.
Konsekvenser for barn- og unge Dysjaland skole nærmer seg full utnyttelse, og har kun plass til en økning på rundt 10 elever (3-4 %) før kapasiteten anses som kritisk.

Kulturminne

Kulturminnene er imidlertid del av større, helhetlige kulturmiljøer, som i liten grad vil bli bevart i planforslaget. I konsekvensutredningen er det derfor vurdert at planforslaget vil ha store negativ konsekvenser for kulturmiljøet knyttet til lokaliteter fra steinalderen.

Microsoft Word – KU Kvithei_05juni2013

Konsekvensutredning – for områderegulering Kvithei kan du lese her.  Samlet vurdering av konsekvenser

 

Microsoft Word – KU Kvithei_05juni2013

Tiltaket får store negative konsekvenser for Kulturminner og Kulturmiljø (lokaliteter fra steinalderen) og Biologisk mangfold (naturtyper, rødlistearter og småsalamander).

Både Landskap, Kulturminner og Kulturmiljø, Naturressurser og Biologisk mangfold har delområder eller undertema som får middels negativ konsekvens.

Av hovedtemaene som er utredet i denne rapporten så er det kun Friluftsliv og rekreasjon som får liten negativ konsekvens. Andre undertema er også vurdert til liten negativ konsekvens som Gårdstun og steingjerdene for Kulturminner og Kulturmiljø, utmarksressurser for Naturressurser og rådyr for Biologisk mangfold.

Tiltaket får ubetydelig eller ubetydelig til liten konsekvens for undertemaene gårdstun og flaggermus.

Konsekvensen av planene vil avhenge av den endelige utformingen av detaljreguleringsplan, og vil kunne reduseres med tilpasset utbygging med klare retningslinjer.

 

 

 

Sommerens kanskje fineste bildebøker

Stikkord

, ,

numberlys2

Når App blir bildebok

From the team who brought you The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore comes an alphabet tale extraordinaire! Once upon a time there was no alphabet, only numbers… Life was…fine. Orderly. Dull as gray paint. Very…numberly. But our five jaunty heroes weren’t willing to accept that this was all there could be. They knew there had to be more. So they broke out hard hats and welders, hammers and glue guns, and they started knocking some numbers together. Removing a piece here. Adding a piece there. At first, it was awful. But the five kept at it, and soon it was…artful! One letter after another emerged, until there were twenty-six. Twenty-six letters—and they were beautiful. All colorful, shiny, and new. Exactly what our heroes didn’t even know they were missing.

Based on the award-winning app, this is William Joyce and Moonbot’s Metropolis-inspired homage to everyone who knows there is more to life than shades of black and gray.

 

9780399257698

With None the Number by Oliver Jeffers 

Learn to count with #1 New York Times bestseller Oliver Jeffers and his hilarious cast of Hueys!

«Is none a number?» you might ask. I’m glad you did. The answer is Yes! For example, how many lumps of cheese do you see next to you? The answer, hopefully, is none. Counting with the reader all the way up to ten, the Hueys explain numbers as only they can. Such as: The number 4 is the number of tantrums thrown by Dave every day. 7 is the number of oranges balanced on things. And 9 is the number of seagulls who attacked Frank’s French fries. But when you take away all of these fun illustrations in the book? You’re left with none!

9780385753289

 

Doug Unplugs on the Farm by Dan Yaccarino

A high-tech robot boy enjoys a day of low-tech fun on the farm. Doug and his parents are off to visit the grandbots. But when their journey is interrupted by some sheep in the road, Doug goes from downloading information about farm animals to actually interacting with them! Doug gets to learn by doing—he herds sheep, milks a cow, gathers eggs, and then uses good old-fashioned “horse sense” to get their car back on the road. Doug Unplugs on the Farm is a lively celebration of farm life and the value of hands-on learning that will encourage kids to go screen-free and explore the real world! A terrific companion to Dan Yaccarino’s first book of low-tech learning, Doug Unplugged.

 9780316406338_2.480x480-75

In My Teacher Is a Monster! (No, I Am Not.) by Peter Brown

A young boy named Bobby has the worst teacher. She’s loud, she yells, and if you throw paper airplanes, she won’t allow you to enjoy recess. She is a monster! Luckily, Bobby can go to his favorite spot in the park on weekends to play. Until one day… he finds his teacher there! Over the course of one day, Bobby learns that monsters are not always what they seem.
Each page is filled with «monstrous» details that will have kids reading the story again and again. Peter Brown takes a universal and timeless theme, and adds his own humorous spin to create another winner of a picture book

Hva leser barna hvis de får velge selv?

Stikkord

, , ,

Barnelitteraturtrender fra Sverige:

Nu står det klart vilka böcker som har chans att vinna Barnens Romanpris – ett litteraturpris där barn själva läser, diskuterar och utser vinnaren. I år sitter sjätteklassare från Karlstad i juryn. 2014 års böcker handlar om många olika saker. Det är hemska historier om barnhemsbarn som försvinner, mystiska fantasiböcker och revolt mot vuxenvärlden.

De nominerade böckerna är:

9030_250

Dödsknäpp av Håkan Jaensson (Alfabeta)

Totte, en vanlig kille på mellanstadiet, får för sig att han bara har två veckor kvar att leva. Hur ska han leva de två sista veckorna i sitt liv? Han vågar inte berätta sin helighet för någon och skallen bubblar nästan över av allt han tänker på, liv och död, meningen med livet, vad händer när man dör? Men han blir plötsligt modig också, säger ifrån och ger igen. Nu har han inget att vänta på En ömsint, sorglig och samtidigt humoristisk bok om hur svårt det är att vara människa. Och samtidigt hur härligt det är att leva! Håkan Jaensson blandar allvarliga tankar om livet och döden med en stor dos humor.

barnhemmet_high-214x300

 

Barnhemmet av Cecilia Lidbeck (Lilla Piratförlaget)

Den elaka föreståndarinnan styr det gamla barnhemmet med järnhand och de stackars barnen har inget att säga till om. När barn efter barn spårlöst försvinner, inser Gilbert, Fransciska och de andra barnen att något hemskt pågår bakom barnhemmets stängda murar. Vem står näst på tur? För att hitta sina vänner och rädda sig själva krävs en plan och väldigt mycket mod.

Cecilia Lidbeck debuterade som författare i mitten av nittiotalet. Sedan dess har hon skrivit en lång rad barn- och ungdomsböcker och står bland annat bakom den lättlästa serien om Hemliga Fyran. Med Barnhemmet vänder sig Cecilia Lidbeck till mellanåldern med en kuslig thriller i sagomiljö. Barnhemmet är illustrerad av Robert Vallmark.

29687255_O_1

Augustinatt av Maud Mangold (Rabén & Sjögren)

Nora och hennes storebror Alfons är ensamma på landet. Deras föräldrar är bortresta, och tanken är att tonåringarna ska ta hand om varandra. Det skulle kanske ha funkat om inte Alfons blivit jättekär i en tjej på tältplatsen. Nu är han mest där, och Nora sitter ensam i huset.

Sedan tre dagar är också familjens katt försvunnen. Nora har letat, ropat och lockat med den bästa kattmaten, men ingen Felix. Så plötsligt den tredje kvällen hör Nora ett konstigt, gnällande ljud från trädgården. Kanske har Felix kommit tillbaka? Hon går ut i den mörka augustinatten och följer ljudet fram till äppelträden. Där, under ett av de gamla, knotiga träden, hittar Nora ett bylte med något som verkar vara ett spädbarn. Det är i alla fall vad Nora tror när hon bär in byltet i huset …

5768-visningar-pc3a5-youtube

5768 visningar på youtube av Ralf Novák-Rosengren och Anita Santesson (Podium)

Vinnarboken i Podiums och Le Romané Nevimatas skrivartävling «Att vara ung rom i dag»! Rosita är en 14-årig resandetjej som bor i en liten svensk småstad. Hon älskar att sjunga. När livet är som värst drömmer hon om att bli artist. Världen runt om henne är tuff och fylld av fördomar. Hon får inte bara ta skit, hon får också höra att hennes folk inte finns. Men när skolan är som hemskast, kompiskontot på noll och lärarna är elaka får hon uppbackning från ett oväntat håll. 5 768 visningar på Youtube är Ralf Novák-Rosengrens och Anita Santessons debutbok. En stark och viktig historia om en speciell, men också alldeles vanlig, tjej.

 

karlekspizzan-rundberg_johan-23504765-1060977356-frnt

Kärlekspizzan av Johan Rundberg (Natur & Kultur)

Kärlek, lögner och skateboardtricks!

När Movits Lind en dag bestämmer sig för att bli skejtare är det inte för att han gillar tuffa, farliga utmaningar eller att kasta sig ut i det okända med livet som insats. Nej, orsaken stavas B E A T A. Hon är värsta skejtingproffset och har gjort Movits knäsvag ända sedan den där dagen han såg henne skejta i Björns trädgård. Movits, vars största intressen egentligen är rymden, schack, marsvinet Domino och matlagning, börjar alltså öva moves på brädan hemma i Midsommarkransen tillsammans med bästisen Ruben. Är Movits en naturlig talang, född att skejta med de allra största? Absolut inte. Men man ska inte underskatta nybörjartur. Under en träning lyckas Movits nämligen genomföra ett supersvårt skejtingtrick, ett trick som dessutom filmas och sprids på nätet.

Plötsligt är Movits Kungen av Kransen. Han är Rampens Riddare, beundrad av alla.
Det dröjer inte länge innan tv-programmet Klassens hjälte ringer och vill göra ett inslag om honom där han upprepar sin succé, och Movits vill först dra sig ur. Rädd för att bli avslöjad som en bluff inför alla, och i synnerhet Beata, tackar Movits ändå motvilligt ja. För vad är några skrubbsår och brutna ben jämfört med sårad stolthet och brustet hjärta?

There will be naseblood – Zara og dei – #lesetips

Omslaget-Zara_lav

Inspirert av Nynorsksenteret ønsker jeg å formidle denne lille pærlen av en bildebok.

Forlaget skriv:- Vi veit ikkje så mykje om Zara og dei. Men Zara og dei blør visst forferdeleg mykje naseblod. Og Zara og dei stel visst både gryter og barn frå andre folk. Dessutan bur Zara og dei i campingvogn. Og kva et eigentleg Zara og dei til middag? Heilt sikkert noko skikkeleg nifst. «Zara og dei» er ei fin lese-på-fanget-bok for dei yngste, også morsom for ein foreldregenerasjon som er unge nok til å vera tatoverte.

Bakside_fam

Bildeboken alle snakker om «The Yes by Sarah Bee & Satoshi Kitamura»

uten navn

The Yes is an important book. The Yes is a beautiful book. The Yes is a book that deserves to be talked about. The Yes is a book that works on many different levels.

But what is The Yes? In the story, the Yes is an odd orange creature; a three-legged, eyeless blob of oddness that catches your eye in its contrast to the background. The Yes is a concept, a non-real entity, an anthropomorphic personification.

Book Sniffer: – The Yes is a concept, a non-real entity, an anthropomorphic personification. A creature of an unspecified identity embarks on a unique journey across a visually stunning abstract landscape in this epic and unexpected addition to our bookshelf.

Forfatterens side her

 

 

Tv-program som inspirasjon til høytlesning for barn – en del av UR:s store satsning på lese – og skriveopplæring

Stikkord

, ,

«Med en blandning av välkända skådespelare och artister, spännande berättelser och en synnerligen påhittig sexåring vill UR inspirera fler föräldrar att läsa högt för sina barn. Serien heter Lässugen och medverkar gör bland andra Eva Röse, Niklas Strömstedt, Nour El-Refai och Leif Andrée. Serien har premiär i Barnkanalen och på ur.se/abc 31 mars och är en del av UR:s stora satsning på läs- och skrivinlärning.»

Alla produktioner i läs- och skrivsatsningen

 • Livet i Bokstavslandet är en serie för alla barn som är på väg att knäcka eller precis har knäckt läskoden. Alla avsnitt finns på ur.se/abc.
 • Meka med ABC är en radiodramatisering som på ett lustfyllt sätt leker med bokstäverna och vårt språk. Programmet är gjort för barn i förskolan. Alla avsnitt finns på ur.se/abc.
 • Det pedagogiska webbspelet ABC-raketen stöttar barnens läsinlärning. Spelet finns på ur.se/abc. Appen går också att ladda ner gratis från App Store eller Google play.
 • Radioserien Magiska biblioteket ska väcka läslusten hos de något mer vana läsarna i årskurs 2-3. Serien har premiär 24 mars kl. 17.45 i P4.
 • Tv-serien Lässugen ska inspirera föräldrar att läsa högt för sina barn. Serien riktar sig till både förskolebarn och deras föräldrar och sänds i Barnkanalen med start 31 mars kl. 17.45.
 • Tv-serien Strategier för läsförståelse har premiär på ur.se senare i vår. Serien riktar sig till lärare och följer lärare för årskurs 3 och 5 som medvetet arbetar med läsförståelsestrategier. Serien visar även hur strategierna kan användas vid högläsning i förskolan.
 • Läskaraoke (arbetsnamn) utgår från tio specialskrivna berättelser med ett språk som är anpassat för att främja läsinlärning. Serien är gjord för elever i årskurs F-3 och har premiär i Barnkanalen 29 september kl. 17.50.
 • Bästa bokstaven är ett lekfullt program för förskolan om varje liten bokstav – med fokus på ljudandet. Hur låter bokstaven, hur känns den, hur kan man använda den? Serien har premiär vintern 2015 i Barnkanalen.

UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
http://www.ur.se

Verdens beste app for barn – non fiction #Bologna #vinnere

Stikkord

, , , ,

Vinner av Bologna Children´s book fair i klassen for beste app for barn – non fiction ble Pierre et le loup

Jurors said: A complete app combining visual storytelling, information and play with music, translated into an extraordinary well-thought visual mix of motion media, animation, typography and graphic design, full of perceptive details and surprising extras.

Omtale faglitteratur – ABC Actions

abc-actions-web-1

Jurors said: Crystal clear images bring language action to life at a child’s fingertips; we loved the multiple navigation paths and the  ability to dynamically change between the two available languages English and Spanish

Omtale faglitteratur Double Double

screenshots-en-updown.480x480-75

Jurors said: Simple drawings and basic animation with elegant, funny and intelligent results, based on a simple idea

Verdens beste app for barn – fiction #Bologna #vinnere

Stikkord

, , ,

Vinner av Bologna children’s book fair i klassen for beste app for barn – fiction ble Love, The App

Jurors said: It was easy to love this app – tremendous digital imagination and inventiveness applied to a book which celebrates the textures and trickery of paper, and the power of vulnerable simplicity and visual poetry

Omtale skjønnlitteratur – Midnight Feast

Jurors said: Evocative, sinister and strange (you can turn down the scariness for younger readers), a story to linger over and take into your dreams, full of surprising changing perspectives

Omtale skjønnlitteratur – Jack and the Beanstalk 

Jurors said: High in child control, good interactive design elements and innovative use of the technological features offered by the devices. Take a chance to help Jack and his funky mum, to mend the broken mirror of yourself

Alle innsendte forslag:

Her finner du en liste over alle innsendte forslag, også de fra Norge.

Bildebokillustratør fra Portugal – Catarina Sobral

Stikkord

, ,

2014 Winner of the International Award for Illustration BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR

 

Catarina Sobral är en välkänd tecknare i hemlandet Portugal. 2013 belönades Atjimpa – det mystiska ordet med priset för årets bästa barnbok.

03Ilustração-Catarina-Sobral-Achimpa

I Sverige har man valgt å utgi bildeboken «Atjimpa – det mystiska ordet» Forlaget skriver: – Atjimpa – det mystiska ordet är något så ovanligt som en rolig och konstnärlig bok om ord och ordklasser. En dag hittar en forskare en gammal ordlista med ett bortglömt ord: Atjimpa! Ingen vet vad det betyder men ordet sprider sig som en löpeld. Någon hävdar att det är ett verb, en annan att det är ett substantiv och en tredje att de fortfarande finns utomlands. «De är gröna!» Till slut hittar man ändå svaret, Atjimpa är varken ett adjektiv eller adverb, det är…

Anmeldt på Bokunge.se: – Det är lekfullt och roligt, men boken drar sig inte heller för att introducera lite mer komplicerade begrepp som konjunktioner och bestämningsord utan att egentligen förklara dem.

assobiando_a_vontade

Mørkere tider for ungdomsbøker: – Ökad ensamhet, minskad läsförståelse och ett växande ointresse för omvärlden

Stikkord

,

cropped-En-sekund

En sekund i taget (2013)

DN.se skriver: Den unga kulturvärlden tycks gå mot dystrare tider när Svenska barnboksinstitutet spårar trenderna i barn- och ungdomslitteraturen.

Ökad ensamhet, minskad läsförståelse och ett växande ointresse för omvärlden. Den unga kulturvärlden tycks gå mot dystrare tider när Svenska barnboksinstitutet spårar trenderna i barn- och ungdomslitteraturen.

Varje år sammanställer Svenska barnboksinstitutet (SBI) årsskörden av barn- och ungdomslitteratur i Sverige i sin bokprovning.

Tidigare år har utvecklingen gått mot gränsöverskridande: unga killar har tillåtits bli känsliga, antalet kvinnliga huvudpersoner har ökat kraftigt och ett utforskande av identitet och sexualitet har legat i tiden.

Les Dokumentation från Bokprovningen

Trender och statistik i utgivningen Rapporterna innehåller en översikt över trender och tendenser i utgivningen. Det finns också en statistikbilaga som anger:

 • den totala utgivningen
 • andel svenska och översatta böcker
 • andel förstaupplagor
 • andel återutgivning
 • förlagsstatistik
 • upphovspersonernas kön
 • huvudpersonernas kön

Vårens vakreste bildebøker?

Stikkord

,

51Y7qGbBk0L

Sparky! by Jenny Offill   

Heres how it starts:“I wanted a pet.” The narrator’s mother agrees, “as long as it doesn’t need to be walked, bathed or fed.” A librarian helps narrow her choices to a field of one: “Sloths are the laziest animal in the world.” After its arrival, our narrator hopefully names her sloth Sparky, but alas, he is as described in books. Sparky’s owner doesn’t mind too much until provoked by überachiever Mary Potts, who informs her that not only does she have a cat that dances but also a parrot that knows 20 words. What’s a sloth owner to do? Put on a show, promising “countless tricks” from Sparky!

71r4blIw7lL

One of the wonderful things about this book is that there is no surprise ending. A sloth is a sloth. The show is as deadly dull as one would—or should—expect. But from that sad little event comes a moment of love so pure and elemental that it will affect readers of all ages. Offill and Appelhans have created quite a perfect package. The text is spare yet amusing and full of important messages presented in the most subtle of ways. Appelhans, whose career up to now has been in animated films such as Coraline, is a revelation. The enticing watercolor-and-pencil art, mostly in soft shades of browns and burgundies and featuring the artist’s hand lettering, captures a range of emotions, at least from the humans. Furry, flat-nosed Sparky, on the other hand, just is, and that, as it turns out, is enough.

51rvPPJ7GWL__SX258_BO1,204,203,200_

The Adventures of Beekle: The Unimaginary Friend by Dan Santat

This magical story begins on an island far away where an imaginary friend is born. He patiently waits his turn to be chosen by a real child, but when he is overlooked time and again, he sets off on an incredible journey to the bustling city, where he finally meets his perfect match and-at long last-is given his special name: Beekle.

2014-01-31-Beekle_Int_HiRes2-thumb

New York Times bestselling and award-winning author and illustrator Dan Santat combines classic storytelling with breathtaking art, creating an unforgettable tale about friendship, imagination, and the courage to find one’s place in the world.

51mO-ZLjxjL__SX258_BO1,204,203,200_

The River by Alessandro Sanna

Surprising, original, and gorgeous, The River is a book about the seasons and the different kinds of experiences and stories that each season brings. Consisting almost entirely of images, The River presents each of the four seasons as its own chapter and story. A few sentences at the start of each chapter set the stage and provide clues for following each story. Beginning in autumn and ending in summer, The River is about our connection to place, as well as about the connections between geography, setting, and the stories we tell. The River is also about the flow of time, which flows like the river, and carries us.

2014-01-31-River_Interior15-thumb

Alessandro Sanna and his work are renowned throughout Italy and this book, which will fascinate young and old alike, demonstrates why.

Born in 1975, Alessandro Sanna‘s work is well-known throughout Italy. He has earned wide recognition across Europe as an illustrator and author, and his work has appeared in the New York Times Book Review and the New Yorker.  He is a prolific and popular creator of illustrated books for children and readers of all ages and has received many awards and had many exhibitions. He lives and works in Mantua, Italy.

fr34

Here I Am by Patti Kim and Sonia Sánchez

Newly arrived from their faraway homeland, a boy and his family enter into the lights, noise, and traffic of a busy American city. The language is unfamiliar. Food, habits, games, and gestures are puzzling. They boy clings tightly to his special keepsake from home and wonders how he will find his way. How will he once again become the happy, confident kid he used to be? Walk in his shoes as he takes the first tentative steps toward discovering joy in his new world.

fr211