Bevar+Kvithei

Uttalelse fra Fylkesmannen – Offentlig ettersyn av plan 0448, områderegulering Kvithei, Sola

Planforslaget vil bidra til sterkt økt bilbruk og vil ha store konsekvenser for biologisk mangfold og landskap. Fylkesmannen i Rogaland har innsigelser til planforslaget ut fra:

– at barn og unges interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i form av trafikksikre lekeområder og adkomstveier

– at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til områder med viktig biologisk mangfold og heller ikke har tilstrekkelige avbøtende tiltak for å dempe og kompensere de negative konsekvensene for landskap og biologiske mangfold

Les innsigelsen til fylkesmannen!