Stikkord

, ,

I utvalg for arealsaker den 11.06.14 skal vi førstegangsbehandle områdeplanen 0448 Kvithei. De største utfordringene er slik jeg ser det: (sakset fra sakspapirene).

Overordnet styringsdokument:

Viser til følgende overordna styringsdokument til arealplanarbeid:
– Naturmangfoldloven 24
– Veileder for registrering og prioritering av viktige områder for jordbruk og kulturlandskap av mai 2005 (landbruks- og matdepartementet)
– Veileder for landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven av februar 2012 (landbruks- og matdepartementet).
– Byanalysen for storbyområdet på Nord-Jæren januar 2007.
– Fylkesdelplan for samferdsel (Rogaland fylkeskommune 2008).
– Regionalplan for energi og klima i Rogaland (Rogaland fylkeskommune 2009).

Påpeker at disse dokumentene setter tydelige mål og viser prinsippene for arealbruken i regionen, samtidig som fylkesmannen viser ’endringer i synet på gode planmessige grep for samfunnsutviklingen sammenlignet med kommuneplanen fra 2002 da Kvithei ble godkjent for boligutbygging’.

Naturtyper og biologisk mangfold

Det er registrert 15 rødlistearter i influensområdet og i planområdet. Disse er Bustsivaks, Dverglin, Hubro, Kystkall, Sanglerke, Sporemose, Svartblå rødskivesopp, Rødkivevokssopp, Stær, Storsporve, Vipe, Hettemåke, Tornirisk, Småsalamander og Grannsiv. De tre førstnevnte er klassifisert som sterkt truet, hvorav hubro ikke hekker i området, men er observert. De øvrige artene har status som sårbare eller nær truet. Nærmere utredninger angående rødlistearter, da spesielt småsalamander, og biologisk mangfold finnes i kap. 11 i konsekvensutredningen.Konsekvensutredningens forslag til avbøtende og kompenserende tiltak er kun i mindre grad innarbeidet i planforslaget, og rådmannen mener at de valgte løsninger ikke sikrer at naturmangfoldet i området ivaretas.

Kollektivtrafikk

Kollektivtilbudet til området vil sannsynligvis ikke bedres som følge av en utbygging. Kolumbus har gitt signaler om at de nye boligene alene ikke vil utløse flere avganger grunnet større kundegrunnlag.
Konsekvenser for barn- og unge Dysjaland skole nærmer seg full utnyttelse, og har kun plass til en økning på rundt 10 elever (3-4 %) før kapasiteten anses som kritisk.

Kulturminne

Kulturminnene er imidlertid del av større, helhetlige kulturmiljøer, som i liten grad vil bli bevart i planforslaget. I konsekvensutredningen er det derfor vurdert at planforslaget vil ha store negativ konsekvenser for kulturmiljøet knyttet til lokaliteter fra steinalderen.

Microsoft Word – KU Kvithei_05juni2013

Konsekvensutredning – for områderegulering Kvithei kan du lese her.  Samlet vurdering av konsekvenser

 

Microsoft Word – KU Kvithei_05juni2013

Tiltaket får store negative konsekvenser for Kulturminner og Kulturmiljø (lokaliteter fra steinalderen) og Biologisk mangfold (naturtyper, rødlistearter og småsalamander).

Både Landskap, Kulturminner og Kulturmiljø, Naturressurser og Biologisk mangfold har delområder eller undertema som får middels negativ konsekvens.

Av hovedtemaene som er utredet i denne rapporten så er det kun Friluftsliv og rekreasjon som får liten negativ konsekvens. Andre undertema er også vurdert til liten negativ konsekvens som Gårdstun og steingjerdene for Kulturminner og Kulturmiljø, utmarksressurser for Naturressurser og rådyr for Biologisk mangfold.

Tiltaket får ubetydelig eller ubetydelig til liten konsekvens for undertemaene gårdstun og flaggermus.

Konsekvensen av planene vil avhenge av den endelige utformingen av detaljreguleringsplan, og vil kunne reduseres med tilpasset utbygging med klare retningslinjer.