Skal til behandling i utvalg for arealsaker den 18.08:

Storamyr naturreservat er et svært viktig naturområde og et av de viktigste våtmarksområdene på Jæren og har internasjonal status som Ramsar-område. Formålet med en forvaltningsplan er å klargjøre hvordan vernereglene skal tolkes, avdekke trusler og skissere løsninger for å ivareta området.

Da det viser seg at det er lite oppdatert bakgrunnskunnskap om naturverdiene i området må det settes i gang en undersøkelse av plante- og dyrelivet. Forvaltningsplanen skal så gjennomgås på nytt for å konkretisere og korrigere bevaringsmålene.

Fra Wikipedia: Storamyr naturreservat er et naturreservat i Sola kommune på Jæren, Rogaland. Området ble vernet i 1986 for å bevare en typisk flatmyr, og en viktig fuglebiotop. Området består av en flat gjengroingsmyr. Fattig vegetasjon dominerer. Spor etter omfattende torvtaking tyder på at myra har være dominert av omrotrofe tuer. Området er ett av 22 verneområder som inngår i ramsarområdet Jæren våtmarksystem, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Jæren våtmarkssystem ble etablert i 1985, og antall delområder ble utvidet til 22 i 2002.

Les hele saken her

Reklamer