Stikkord

,

rådhuset

I morgen behandler administrasjonsutvalget i Sola kommune ny «Arbeidsgiverpolitisk plan»

Fra dokumentet: Rådmannens ledergruppe vedtok 29.2.2012 oppstart av arbeidet med revisjon ev gjeldende arbeidsgiverpolitisk plan. Det ble definert to hovedsatsingsområder, «Læring og utvikling» og «Ledelse – kvalitet, kompetanse og myndighet». I prosessen med de to hovedsatsingsområdene valgte arbeidsgruppen å føye til «En lærende organisasjon» som et overbyggende punkt i planen.

I ledergruppens oppdrag ble det påpekt at «Det er viktig å prioritere tema som støtter opp om øvrige prioriteringer vi ellers jobber med». Dette er tilstrebet i planarbeidet. Det presiseres at planen ikke gjenspeiler alt kommunen arbeider med innen området arbeidsgiverpolitikk.

«Sola kommune skal være en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver» er et overordnet mål i kommuneplanen 2011-2022. I arbeidet mot å realisere dette har kommunen store utfordringer. I planperioden vil det derfor pågå arbeid og satsinger på flere områder. Arbeidsgiverpolitisk plan 2013 – 2016 er en handlingsplan som i denne omgang prioriterer noen områder som skal gis spesiell oppmerksomhet og utviklingspreget satsing. Gjennom utvikling av ledelse og kompetanse vil kommunen stå styrket for å møte framtidige utfordringer.

Form og disposisjon

Plandokumentet består av innledning til de tre satsingsområdene med tilhørende tiltaksplan og til slutt overordnede dokumenter «Kommuneplan 2007-2018» og «Ledelse og samhandling» som vedlegg.

Les hele dokumentet her