Forus+Bedriftsidrettsarena_%c3%b8st2_950x213

BEDRIFTIDRETTSANLEGG PÅ FORUS – SKYTEANLEGG 

Realisering av skyteanlegg til bruk for pistolskyting i anlegget som Rogaland bedriftsidrettskrets bygger på Forus. Dette er et stort idrettsanlegg som etter planen skal inneholde 3 fleridrettsflater, 5 squashbaner, treningssenter og skytebane. Se tegninger og planer her 

Skyteanlegget skal primært brukes av Sola Pistolklubb, men med mulighet for utleie til andre brukere. Rogaland bedriftsidrettskrets har et mål om å avklare ulike spørsmål angående bygging av anlegget innen 15. juni 2013. Dette gjelder både hvordan anlegget endelig skal tegnes og finansiering. For å sikre fremdrift i prosjektet vil det derfor være nyttig om Sola kommune avklarer om en skal gå videre i arbeidet med skytebane. Det er en forutsetning for saken at Rogaland bedriftsidrettskrets greier å fullfinansiere anlegget. Dersom anlegget må reduseres i volum, vil skytebanen av praktiske årsaker måtte gå ut.

Planområdet kan bli innskrenket i løpet av reguleringsplanarbeidet.

Da deler av reguleringsformålet er i strid med arealstatus i kommuneplanen, omfattes reguleringsarbeidet av forskrift om konsekvensutredning § 3 d). Sola kommune som planmyndighet finner likevel ikke at planen faller inn under noen av kriteriene i forskrift om konsekvensutredninger § 4. Planarbeidet unntas derfor krav om konsekvensutredning.

– oppsiktsvekkende at planene som er i strid med kommuneplan at det ikke nevnes med et ord i saksfremlegget til rådmannen 

Politisk vedtak: 

Formannskapets enstemmige vedtak pkt. 1 i samsvar med rådmannens tilrådning

1. Sola kommune er positiv til å være med å realisere en skytebane for pistolskyting i Forus bedriftsidrettsarena.