Stikkord

,

1

Husmorskolen – 2013

I neste utvalg for arealsaker den 15 mai skal vi ha opp til behandlingen en sak om:

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å FÅ DISPONERE OMRÅDE BL1-1 I PLAN 0403 UTSOLA TIL HOTELLFORMÅL

RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:  Med hjemmel i plan- og bygningslovens §19-2 gis dispensasjon fra §6.1 i bestemmelsene til Reguleringsplan 0403 Utsola og det tillates at formålet hotell også tillates på område BL1-1 idet bestemmelsen ikke anses vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon. Det er i vurderingen særlig vektlagt at formålet hotell er hjemlet i alle de øvrige byggeområdene i planområdet slik at etablering av hotell i området anses grundig vurdert i planprosessen.

I utvalg for arealsaker den 12.12.12 behandlet vi:

Forslag til reguleringsplan 0438 Einargarden fremmes til behandling før offentlig ettersyn. Planforslaget er en detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning som fremmes av Multiconsult AS og G arkitekter AS på vegne av Sømmevågen I AS som tiltakshaver.

Planens hovedgrep er å legge til rette for hotell (ca 220 rom) med konferansesenter og kontorbygg. Det fremmes 3 alternativer med, der alternativ to og tre innebærer redusert høyde eller fjerning av det ene kontorbygget, samt reduksjon av antall kontorplasser fra 450 i alt. 1, til ca 280 i alt. 2 og ca 150 i alt. 3. Planforslaget med tre fullverdig alternativer har vært et krav fra administrasjon for å sikre bedre grunnlag for vurderingene av planens konsekvenser.

I utvalg for arealsaker den 12.12.12 behandlet vi:

Hensikten med dette planarbeidet er å se på muligheten for omregulering av eiendom til Sømme Husmorskole til næring med underformål hotell. Eiendommen er disponert til offentlig tjenesteyting i kommuneplanen for Sola kommune. Tiltakshavere for planarbeidet er Solaparken AS, og planen skal utarbeides av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS.