Stikkord

, ,

I utvalg for arealsaker på onsdag den 20.03 skal vi behandle følgende sak:

SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV PLAN 0361

RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygninglovens § 19-2 forlenges midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekrav i Reguleringsplan 0361 Solasplitten mht. ferdigstillelse av støytiltak til 1.7.2013.

Som begrunnelse for at dispensasjon kan gis anføres at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, idet det er ferdigstilt mange tiltak etter at veien ble åpnet og at det er lagt fram grundig redegjørelse med begrunnelse for de tiltak som ikke er ferdigstilt innen den opprinnelige fristen som ble satt til 1.4.13.

Det presiseres at det vil vurderes bruk av dagbøter dersom de resterende tiltakene ikke er ferdigstilt, eller avtaler med grunneiere er inngått innen fristen 1.7.13.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages iht. forvaltningslovens bestemmelser.

Solabladet skriver: Vegvesenet får støyutsettelse.  Flertallet ga Vegvesenet lov til å få tre måneder til på å sette opp alle støyskjermingene langs Solasplitten.

De fleste politikerne i utvalg for arealsaker er skuffet over at Statens vegvesen ikke er kommet i mål med støyskjermingene innen den forlengede fristen de allerede hadde fått. Likevel ser de ingen annen mulighet enn å gi dem en ytterligere forlengelse. Dagbøter er ikke alternativ for flertallet.

– Dette er en utrolig kjedelig sak, men det er ikke uventet. Vegvesenet sa jo at ikke alt lå i deres makt for å få dette til. Jeg synes vi gjorde et godt vedtak forrige gang, men vi har tydeligvis bommet. Jeg ser ingen annen utvei enn å gi dem en ny frist. Det hjelper ikke om vi gir dem dagbøter, sier Leiv Arild Lie (sp).

Dette synes ikke Strandskog noe om. Hun er ikke redd for å gå i noen klinsj med Vegvesenet.

– Jeg ønsker å være dødsvrang. I rådmannens forslag står det at kommunen skal vurdere å bruke dagbøter. Hvis Vegvesenet er rett rundt hjørnet med dette trenger vi ikke gi dem bøter, men det som skjer nå er ugreit. Nå får Vegvesenet dra dette ut og det er to sider av en sak. Vi har bare hørt Vegvesenet sin side, påpeker Strandskog. – Vi kan ikke gi dem dag-
bøter da noen av disse sakene kan havne i retten og det kan ta år før de blir enige, mener John Sigve Tjelta (h).
Ap, Krf og den uavhengige representanten stemte alene for at Vegvesenet ikke skulle få forlenget frist, mens flertallet ga dem en ny dispensasjon.