Stikkord

, , ,

I utvalg for arealsaker i dag vedtok vi følgende:

Sola kommune slutter seg til Statens vegvesens forslag om å sette ned fartsgrense til 60 km/t på rv. 509 Tanangervegen ved Sola skole.

«Statens vegvesen ser imidlertid behovet for å gjøre strakstiltak rundt Sola skole (i påvente av Transportkorridor Vest) hvor det er et par ulykkesbelasta kryss, og ellers relativt uoversiktlige forhold. Vi går inn for en kort 60-sone forbi skolen som illustrert på vedlagt kartutsnitt. Det vil da fortsatt være en 70-sone på vel 800 meter i retning Sømmevågen”.

Siden Statens vegvesen er så bekymret og kun opptatt av kjøretøy foreslo jeg følgende:

«Administrasjonen bes se på mulig trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med Sola skole og Nærliggende barnehager»

Reklamer