Stikkord

I november fikk jeg som gruppeleder en epost fra lederen i FAU ved Røyneberg skole som var meget bekymret for trafikksituasjonen ved skolen.

«Vi tar kontakt med dere i forbindelse med den farlige avleveringsituasjonen ved Røyneberg Skole.  Som dere ser har vi kommet i en situasjon hvor det er ekjent et behov, prosjektet er ferdig prosjektert, og så faller bevilgningen plutselig vekk for 2013. Dette kan ikke vi i FaU ved Røyneberg Skole bare la gå. Dette påvirker også levering av barn ved Røyneberg Barnahage, derfor er dette en viktig sak for de også»

I utvalg for arealsaker før jul tok Sp opp problemstillingen med farlig avleveringssituasjon ved Røyneberg Skole under evt. Jeg fulgte opp med at det bør avsettes ca 100 000 kr til strakstiltak. Sist utvalg for arealsaker etterspurte jeg nok en gang hva administrasjonen hedde gjort i saken.

I går var jeg på FAU-møte på Røyneberg skole hvor også rektor var tilstede. Det ble nok en gang understreket at man opplever trafikksituasjonen for elevene og barnehagebarne som alt annet enn trykt. Det ble også understreket at åpningen av Solasplitten har forverret trafikkbilde på Joa.

Vi skal i kommunestyret i dag behandle en reguleringsplan som ytterigere forverrer trafikksituasjonen for elevene på vei til skolen: Reguleringsplan 0461 for del av Joa, gnr. 34 bnr.146 og 247 datert 12-04-12 med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 09.05.12 egengodkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med endringer i bestemmelser og plankart jf. kap. 2.2.12. Det forutsettes også at følgende bestemmelse tas inn i bestemmelsene.  – §4 Kjøreveg: Kjøreveg f_KV1 skal også være felles for eiendom gnr. 34 bnr. 68.

Jeg vil derfor for å sikre at skoleveien til elevene er trygg foreslå følgende: Reguleringsplan 0461 for del av Joa, gnr. 34 bnr.146 og 247 datert 12-04-12 med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 09.05.12 egengodkjennes IKKE før trafikksituasjonen ved Røyneberg skole er tilferdstillende for elvene som går der.

Reguleringsplanen må opp til behandling i utvalg for arealsaker igjen etter at utberdringene ved skolen er foretatt.

Reklamer