Stikkord

,

_DSC1043_edited-1

Ved Skadberg skole i Sola kommune har arkologene funnet bosettning fra eldre jernalder. Fra Askeladden: –  Boplass- og aktivitetsspor som fordeler seg på to flater. I seks av profilene ble det påvist fra en til fire dyrkningsfaser. I den ene profilene ble det også avdekket en steinmur med en utstrekning på ca. 4,3 meter, lødd opp av to lag med stein. Muren lå under et eldre dyrkningslag. Tett ved muren ble det også avdekket en udefinert grop. På den øvre flaten ble det til sammen dokumentert tre stolpehull, ett ildsted, tre kokegroper og en mulig steinkonstruksjon og et funnrikt kulturlag. Kulturlaget inneholdt en overvekt av fint kvartsmagret keramikk men også to klebermagrede skår, hvorav ett spannformet. Det spannformede skåret peker mot at lokaliteten skal tidfestes til eldre jernalder, og mest sannsynlig til folkevandingstid.

Sola kommune skriver i et brev om kulturminner til fylkeskommunen at: – under opparbeidelse av skoletomt og tilliggende infrastruktur ved nye Skadberg skole har det oppstått noen uheldige situasjoner med tilhørende berøring og skader av kulturminne felt.

Parkeringsplass som var prosjektert i henhold til ny reguleringsplan, ble i stor grad liggende innenfor kulturminnefeltet. Denne ble nå omprosjektert, for å unngå berøring med kulturminnefeltet. Da prosjektledelsen ikke var klar over at det i tillegg til definerte grenser, måtte tillegges en sikringssone, ble omprosjektert parkeringsplass liggende så nær feltet, at i en grensesone kan eventuelle kulturminner ha gått tapt.

I denne saken har det imidlertid både vært en svikt med å holde seg orientert over gjeldende kulturminner, samt å håndheve avtalte grenseganger på en forsvarlig måte, og vi er i gang med revisjon av rutinene for kommunale byggesaker for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Revisjon av gjeldende byggesaksrutiner foretas i samarbeid med Rogaland revisjon, og i samband med en revisjonsgjennomgang av de generelle byggesaksrutiner for kommunen.

Retningslinjene er derfor ikke ferdig behandlet pr i dag, men Sola kommune vil oversende et eksemplar av disse til Kulturseksjonen snart de foreligger i vedtatt form.

Fra Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger: – Registreringer fra begynnelsen av 1900-tallet opplyser også om at flere gravhauger, en bautastein med runeinskripsjon og et gårdsanlegg har vært lokalisert på Skadberg. Det er også gjort en rekke løsfunn fra det aktuelle området, deriblant en ringspenne av bronse, et drikkehorn i glass, samt en imitasjon av et drikkebeger i glass laget i leire. Samlet sett framstår Skadberg som et spennende og fornminnerikt område.

Fra wikipedia: – Fredning er vern av et kulturminne i medhold av lov om kulturminner eller bygningsfredningsloven av 1920. Innen kulturminnevernet er fredning det sterkeste juridiske virkemiddelet og anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse.