Stikkord

Leser rapporten «Folkehelse i Sola – En oversiktsrapport om folkehelseutfordringer i kommunen 2013-2016»

«De fleste av Solas innbyggere lever i husholdninger med god økonomi, og mange har svært god økonomi. Sola har færre husstander med lav inntekt enn landet for øvrig, men siden andelen med høyere inntekter øker, vil økende sosiale ulikheter være en pekepinn på økende sosiale ulikheter i helse. Andelen fattige barn NAV har oversikt over øker, og det er ekstra bekymringsfullt at de fleste av de fattige barna NAV kommer i kontakt med kommer fra innvandrerfamilier.»

De fleste i Sola klarer å dekke sine boligbehov selv. Imidlertid er det flere og flere med såkalt «normale» inntekter som ikke har mulighet til å etablere seg i området pga. de høye boligprisene.

Selv om Sola ligger under landsgjennomsnittet og Rogalandsnittet når det gjelder narkotikaforbrytelser, er det likevel bekymringsfullt for Sola når Rogaland sammen med Oslo er de fylkene som øker mest. Solainnbyggerne har stor nærhet til etablerte misbrukermiljøer over kommunegrensen. Dette gir seg trolig utslag ved at Sola har en forholdsvis høy andel tunge rusmisbrukere 18-25 år.

I en kommune som Sola som har en stor del av befolkningen med høy utdanning, høy inntekt og høy grad av sysselsetting innenfor privat næringsliv (der det tradisjonelt drikkes mest i jobbsammenheng), er det grunn til å se nærmere på i hvor stor grad alkoholskader representerer en større bekymring i Sola enn andre steder.

Vanligvis henger høy utdanning og høy inntekt sammen. Men i Sola er ikke nødvendigvis dette tilfelle fordi mange i den middelaldrende delen av befolkningen har lav/ingen utdanning etter grunnskolen, men likevel høy inntekt.

Boligmassen i Sola består i hovedsak av eneboliger. I mange eneboliger er det utleieleiligheter i underetasjen. Mange av disse leies av arbeidsinnvandrere, ofte fra Øst-Europa. Kvalitative data innhentet av nøkkelpersoner viser at trangboddhet i mange av disse kjellerleilighetene kan være en utfordring med konsekvenser som dårlig inneklima, både fysisk og psykisk. For ungdom kan mangel på sosiale møteplasser innendørs føre til man i større grad «henger rundt» utendørs uten noen form for aktivitet.

Det er interessant å legge merke til at Sola, som har landets høyeste kvadratmeterpriser, har Rogalands laveste antall kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere.

Les hele rapporten her