Stikkord

I utvalg for arealsaker den 23.01 skal vi behandle saken

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for industri med tilhørende kontorvirksomhet innenfor planområdet. Planområdet er 5,3 daa stort. Området er vist som park og hensynssone grønnstruktur i kommuneplanen, og som regionalt grøntdrag i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling 

Planseksjonen anbefaler ikke igangsetting av planarbeidet, da tiltaket er i strid med kommuneplan og Fylkesdelplan. Området er del av et viktig regionalt grøntdrag som allerede er veldig smalt på dette stedet.

Forslagsstiller har valgt å se bort fra administrasjonens anbefaling. Igangsetting av planarbeidet ble derfor varslet den 27.8.2012, med frist for merknader den 18.10.2012. Forslag til planprogram ble lagt ut høring i den samme perioden.

Biologisk mangfold

I naturdatabasen til direktoratet for naturforvaltning er det registrert beiteområde og trekkvei for rådyr i tilknytting til planområdet. I tillegg er Åsnuten markert som yngleområde for spurvefugler og mindre restareal som inneholder typiske sump- og fattigmyrarter. Åsnuten består også av bjørkeskog. Konsekvensutredningen må avklare i hvilken grad etablering av næringsområde kan påvirke omgivelsene og om det er behov for avbøtende tiltak.

Det skal benyttes eksisterende datagrunnlag fra for eksempel nettbaserte databaser, regionale registreringer etc.