Stikkord

I kommuneplanutvalget den 22.01 foreslåes av administrasjonen at Sola kommune blir utvidet: 

BÆRHEIM – JUSTERING AV KOMMUNEGRENSE OG TILRETTELEGGING FOR BOLIGBYGGING

RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

1. Sola kommune søker sammen med Sandnes kommune om justering av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommune på Bærheim, med formål at området blir liggende i Sola kommune. Rådmannen bes om å iverksette arbeidet i samsvar med Inndelingslova.

2. Sola kommune trekker sin innsigelse til Kommuneplan for Sandnes 2011-2025 når det foreligger vedtak i Sandnes bystyre om endelig tilslutning til å gjennomføre grensejustering, med formål om at Bærheim utvikles til boligformål som de to kommunene samarbeider om å realisere.

Når vedtaket i Sandnes bystyre foreligger legges det til grunn at de to kommunene sammen sender melding til Miljøverndepartementet om at innsigelse Bærheim er løst lokalt, og innsigelsessaken trekkes.

3. Sola kommune inviterer Sandnes tomteselskap KF til å bli en sentral aktør i utviklingen av det aktuelle området til boligområde.

4. Valg av planprosess og plantype for utvikling av området til boligformål avklares mellom de to kommunene i 1. kvartal 2013.