Stikkord

Som et ledd i å oppfylle miljøpolitiske mål om bærekraftig utvikling er kartlegging av det biologiske mangfoldet et viktig redskap. Stortinget har bestemt at alle kommunene i landet skal gjennomføre slik kartlegging som et grunnlag for myndighetenes ansvar for forvaltning av norsk natur.

Sola kommune: – eksempel fra Turvei Hafrsfjord.

Fra saksdokumentene kan vi lese følgende:

Etter naturmangfoldlovens § 8 skal offentlige beslutninger bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og effekten av påvirkninger. Kommunens datagrunnlag er ikke oppdatert siden den nasjonale kartleggingen før 2000.

Planforslaget viser området som hensynssone bevaring naturmiljø, hvor avgrensningen av hensynssonen er basert på overnevnte kartlegging. For at en bygging/tilrettelegging for turveg skal kunne gjøres på uten at dette går på bekostning av eventuelle rødlistearter vurderer rådmannen at det er nødvendig med oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for dette området. Det er derfor tatt inn en rekkefølgebestemmelse om at «området kartlegges med tanke på å oppdatere kommunens informasjon om rødlistearter og naturtyper».

§ 9 REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12-7, nr. 10)

§ 9.3 Kystlynghei

Før igangsetting av tiltak skal området kartlegges med tanke på å oppdatere kommunens informasjon om naturtyper og rødlistearter i området, H560_1

Slik jeg leser dette må Sola kommune oppdatere den nasjonale kartleggingen for hele kommunene før tiltaket igangsettes.