Stikkord

Kvelden før jeg reiste til Oslo for å ta eksamen skrev jeg et åpent brev til Fylkesmannen, brevet er gjengitt i Solabladet i sin helhet:

Åpent brev til fylkesmannen i Rogaland

Viser til vedtak i utvalg for arealsaker i Sola kommune den 24.10, samt klage på vedtak i utvalg for arealsaker den 12.12 vedrørende Rv 510 Solasplitten – Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen i § 9.2 (Reguleringsplan 0361 fra 18/06-2009) 

Feil beslutningsgrunnlag?

Statens vegvesen begrunner sin søknad kun med følgende: – «Støytiltakene på Solasplitten er blitt mer omfattende enn forutsatt, noe som har medført at prosjekteringen av tiltakene av den grunn er blitt mye mer omfattende enn planlagt.»

Jeg vil mene utfra den informasjon som ligger i sakspapirene så er støytiltakene blitt mindre ved at man har valgt å ta bort flere planlagte støytiltak ikke mer omfattende.

«Vi har fra Statens vegvesens side fått opplyst at de første støyberegningene utført av Multiconsult AS ble satt til side, da nye støyberegninger ble foretatt av to ulike konsulentfirma (EFLA og Asplan Viak) som kom fram til likelydende beregninger. Dette resulterte i at 10 boliger som i utgangspunktet var kvalifisert for støytiltak likevel ikke får dette.» (saksdok 10.10.12 UFA)

Egen beregningsmetode?

I Asplan Viak rapporten står det følgende: – «Vegvesenet praktiserer det slik at for dette prosjektet at alle beregningsverdier skal avrundes etter vanlig matematiske regler og grenseverdien skal overskrides før det gir tiltak. Dette betyr at 52 dBLden ikke gir tiltak, men 53dBLden gir tiltak» 

Denne beregningsmetoden avviker fra hvordan andre fageksperter utfører støyberegninger. Hvor mange andre boliger langs Solasplitten kunne ha hatt rett på støyskjerming grunnet de ulike utregningsmetodene som Statens vegvesen beytter seg av i denne saken?  

Vedtaket skaper presedens.

Når flertallet av politikeren i Sola kommune tilsidesetter rekkefølgebestemmelsen påfører de samtidig de berørte partene en merbelastningen ved å henvise dem til privatrettslige skritt. Hadde politikerne avvist søknaden om midlertidig dispensasjon ville det ikke vært behov for privatrettslige skritt for flere av beboerens langs Solasplitten.

Videre skaper denne saken presedens overfor kommende saken med Statens vegvesen.

Lovlighetskontroll:

Som politiker i utvalg for arealsaker vil jeg mene på denne bakgrunn at det ikke foreligger nok nødvendige informasjon i saken til å kunne fatte et vedtak i samsvar med gjeldende lover og regler. Derfor ber jeg om at fylkesmannen på eget initiativ ta opp saken til en lovlighets­kontroll.