Stikkord

I utvalg for arealsaker 12.12.12 skal vi behandle klagesaken vedrørende vedtak om «midlertidig dispensasjon – Rv. 510 Solasplitten». Jeg mener at dispensasjon ikke bør innvilges blant annet grunnet:

Klage på vedtak «midlertidig dispensasjon – Rv. 510 Solasplitten» i utvalg for arealsaker i Sola kommune den 24.10.2012med anmodning om oppsettende virkning. Haster.

Viser til vedtak: – «Utvalg for arealsakers vedtak med 8 mot 1 (Bertelsen) stemmer i samsvar med rådmannens tilrådning med endring fremmet av Svein Ragnvald Tjora og tillegg fremmet av Sigmun Skoge»: ( se vedlegg for vedtaket i sin helhet)

Klagen: – Som part i saken, Sissel Gorset og Kenneth Kristoffersen, klager vi på vedtaket vedrørende Statens vegvesens søknad om midlertidig dispensasjon, og ber at man behandler klagen på vedtaket med oppsettende virkning.  

Sentrale argumenter knyttet til at det ikke foreligger noen særlig grunn til å gi dispensasjon i dette tilfellet:

–              Vegvesenet har selv valgt å sette seg i denne situasjonen ved å ikke følge opp plikter i forhold til sin tillatelse.

–              Verken samfunnsmessige eller andre hensyn taler for å gi Vegvesenet dispensasjon i dette tilfellet.

Bakgrunnen for klagen: –

–          Statens vegvesen begrunner sin søknad om midlertidig dispensasjon kun ut fra økonomiske motiver. (se vedlegg)  

–          Tidsaspektet gir ingen grunn til å innvilge midlertidig dispensasjon, oppstart av planarbeidet Rv. 510 Solasplitten ble annonsert 12.10.2004.  

–          Stortinget har i 2010 gitt løyve til å konkurranseutsette prosjektet for å unngå forsinkelser.

(Samferdselsdepartementet tilrår at prosjektet blir gjennomført som tidlegare føresett. For å unngå ytterlegare forseinkingar har Statens vegvesen fått løyve til å konkurranseutlysa prosjektet, men med atterhald om Stortinget si godkjenning. Dette vil gjera det mogeleg med anleggsstart i løpet av sommaren 2010. Prosjektet er planlagt opna for trafikk i 2012, som tidlegare føresett. Innst. 328 S (2009–2010)

–          Manglende/feil informasjon i henhold til Fvl § 17 vedrørende siste punkt i vedtaket «På bakgrunn av sprikende rapporter på støyberegninger» ber vi om at man har en gjennomgang av saksgangen vedrørende «de boliger som var tiltenkt støyskjermingstiltak med basis i Multiconsults rapport, men som falt ut ved Efla/Asplan Viaks rapporter» – (vedtak i utvalg for arealsaker).

Erik Hl Nilsen – ass. byggeleder, kontroll ing. Lokale støytiltak, ved statens vegvesen påpeker i en epost til undertegnede at «Vi har aldri fått laget rapport fra EFLA. Vi fikk bare informasjon om at boligen ble beregnet til å ligge under grenseverdien for tiltak på uteplass i EFLA sin beregningsmodell.»

Klagepåstand: -vedtaket kjennes ugyldig og Rv 510 Solasplitten åpnes når alle rekkefølgekravene vedrørende støy er gjennomført i henhold til Multiconsults rapport.

Anmodning om oppsettende virkning med hastebehandling: –  Det anmodes om at det besluttes oppsettende virkning inntil klagesaken er endelig avgjort.