Stikkord

Å les dom er kunnskapsgivende, ikke tvil om det (takk til @krikkert)Denne dommen er en smule spesiell vil jeg tro: –

En mann har med utspring i en rettsavgjørelse i 2005 som han ikke har evnet å legge bak seg, reist en rekke søksmål uten å vinne frem. Rettsmidler er brukt mot alle avgjørelser, og forvaltningsvedtak er påklaget. Han har reist habilitetsinnsigelser og politianmeldt nærmest alle instanser som har behandlet søksmålene og ankene. 16 dommere er innklaget til Tilsynsutvalget for dommere. Alle klagene er avvist. Det aktuelle søksmålet var et også utslag av dette adferdsmønsteret. Både av hensyn til mannen selv, rettsapparatet og øvrige rettinstanser var det nødvendig å avvise saken, i det han måtte anses prosessudyktig i saken, jf tvisteloven § 2-2 femte ledd.

Både av hensyn til A selv, motpartene i sakene og rettsapparatet er det nødvendig å avvise søksmål og rettsmiddelerklæringer som er et utslag av et adferdsmønster som As, og hvor saksanleggene åpenbart ikke kan sees å ha noe fornuftig formål.

Lagmannsretten finner det etter dette klart at A anses for å mangle prosessdyktighet i søksmålet som er anlagt mot Domstoladministrasjonen, jf tvisteloven § 2-2 femte ledd, og anken må derfor avvises.

Reklamer