Stikkord

Endelig!

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven 1902. I høringsnotatet foreslås det å endre definisjonen av offentlig sted og offentlig handling i straffeloven 1902 § 7. Hensikten er å muliggjøre strafforfølging av ytringer i det offentlige rom som etter sitt innhold er straffbare, uavhengig av hvilket medium som er brukt til å spre ytringen. Bakgrunnen for forslaget er Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. august 2012 (HR-2012-01554), hvor ankeutvalgets flertall kom til at uttalelser fremsatt i en blogg på internett ikke er fremsatt offentlig i straffelovens forstand.

Fra høringsbrevet:

I enkelte straffebestemmelser er det et vilkår for straff at handlingen er begått «offentlig». Dette gjelder blant annet straffeloven 1902 § 140, som rammer offentlig oppfordring eller tilskyndelse til å utføre en straffbar handling, eller forherligelse av en slik handling.

Etter straffeloven 1902 er en handling begått «offentlig» blant annet dersom den er foretatt ved utgivelse av «trykt Skrift» (§ 7 nr. 2 jf. § 10). Etter Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. august 2012 (HR-2012-01554) må det legges til grunn at dette ikke omfatter ytringer som er publisert på internett.

Ytringer på internett er i dag like straffverdige som ytringer fremsatt i trykt skrift og er omfattet av definisjonen av «offentlig» i den nye straffeloven, straffeloven 2005, som ikke er trådt i kraft. I påvente av ikrafttredelsen av straffeloven 2005 foreslår departementet å endre definisjonen av «offentlig» i straffeloven 1902, slik at den rammer ytringer uavhengig av formidlingsform, herunder de som fremsettes på internett.

Forslaget vil innebære visse utvidelser av straffansvaret, også sammenlignet med straffeloven 2005.

 

 

Reklamer