Stikkord

,

Kommunens finansieringsgrunnlag er varig svekket som følge av systemendringer i inntektssystemet. Kommunen står overfor vesentlige omstillingsbehov og tilhørende behov for å gjennomføre reduksjoner i tjenestetilbudet på kort sikt. Behovet for omstilling er godt dokumentert i kapittel 4.2 –  økonomiske måltall. Rådmannen viser til kapittel 4.3 om gjennomføringen av sparetiltak i 2013 og videre omstilling i planperioden.

 Sentrale finansielle spørsmål er:

Hvor mye mindre penger må Sola kommune bruke (i drift) for å unngå en gjeldskrise?

Hvor strenge prioriteringer kreves i gjennomføringen av kommunens investeringsprogram?

Man har i Sola kommet til et punkt hvor lånegjelden snart ikke kan økes mer enn inntektene øker – altså hvor gjeldsgraden skal bygges ned eller holdes stabil. Rådmannen forholder seg stort sett lojalt til tidligere vedtatte  investeringer, men noen prosjekter er tatt ut av planen. Rådmannen er likevel i tvil om dette er nok til å fremme tilstrekkelig økonomisk bærekraft etter utløpet av planperioden.

For å holde lånegjelden på et akseptabelt nivå over tid, kreves vesentlige overføringer fra driftsbudsjettet i tillegg til momskompensasjon for investeringer. Den generelle overføringen fra driftsbudsjettet til dekning av investeringskostnader burde vært minst 50 mill kroner per år i planperioden, men det kan i årene framover synes å bli vanskelig å få dette til. For å holde gjeldsgraden stabil ville det ha krevdes enda høyere overføringer og/eller betydelige investeringsinntekter.

Les alle dokumentene her

Reklamer