Nytt møte i utvalg for arealsaker om Solasplitten og støy!

24.10.2012 kl.16.00 i Erlingsalen Sola rådhus Det blir mat for medlemmene kl 15.30, samtidig som Statens vegvesen vil orientere om Solasplitten.

Sist møte i utvalg for arealsaker fremmet jeg følgende forslag “Sola kommune avviser søknad om midlertidig dispensasjon fra rekkefølekravene fra Statens vegvesen og ber Staten vegvesen finne løsninger slik at prosjektet blir ferdigstilt i sin helhet før åpning”.

Statens vegvesen skriver følgende om den pågående debatten om støyskjerming:

Vi ble bedt om å oversende rapport fra Asplan Viak As og Multiconsult AS og oppsummere sakshistorikken. Vedlagt er rapporter fra Multiconsult AS for boliger som det ble tatt en ny støyberegning på, og rapport fra Asplan Viak AS.

Statens vegvesen engasjerte i februar 2010 Multiconsult AS på prosjektering av lokale støytiltak langs rv. 510 Solasplitten. I oktober 2010 overleverte Multiconsult AS sin hovedstøyrapport for rv. 510 Solasplitten. Den konkluderte med at det måtte utføres lokale støytiltak på uteplass på totalt 73 boliger langs rv. 510 Solasplitten. Vinteren 2011 ble kontrakten med Multiconsult AS overskredet med 50 %. Dette medførte at Statens vegvesen måtte lyse ut resterende prosjektering før vi kunne fortsette, jfr. Lov om offentlige anskaffelser. Ny kontrakt ble skrevet med det islandske konsulentfirmaet EFLA hf i februar 2012. EFLA hf fikk oversendt alt materiell fra Multiconsult AS og fortsatte der Multiconsult AS hadde avsluttet. I mai 2012 fikk Statens vegvesen tilbakemelding fra EFLA hf om at de hadde sprikende resultater på sine støyberegninger på uteplass i forhold til resultater i Multiconsult AS sin hovedstøyrapport. Dette gjaldt 14 boliger. En av boligene (Joavegen 41) var så nær tiltaksgrensen at Statens vegvesen valgte å fortsette prosjekteringen av utvendige tiltak på denne eiendommen. For å få verifisert hvilke resultater som var riktige valgte Statens vegvesen å få utført en ny støyberegning for de resterende 13 boligene. Det ble skrevet kontrakt med konsulentfirmaet Asplan Viak AS juni 2012. Asplan Viak AS utarbeidet sin egen støymodell og leverte i midten på september 2012 en detaljert rapport som konkluderte med at 10 av de 13 boligene som ble kvalitetssikret ikke skulle tilbys tiltak på uteplass. Det nevnes også at boligen som Statens vegvesen valgte å fortsette prosjekteringen på lå over tiltaksgrensen i Asplan Viak AS sin støy beregning og dermed har krav på tiltak på uteplass.

Totalt har Statens vegvesen nå fått beregninger fra tre konsulenter. Vedlagt er oversikt over resultater fra de tre beregningene og om boligene får tilbud om tiltak.

Statens vegvesen vil også presisere at prosjektering og utførelse av lokale støytiltak på boliger hvor vi har god dialog med huseier går sin gang. Det er på noen få boliger det er uenighet med huseier om hva som skal tilbys. Statens vegvesen har på disse boligene hatt mange runder med huseier for å forklare krav i reguleringsplan og tiltak som blir tilbudt, men kommer allikevel ikke til enighet med huseier. For å komme videre med disse enkeltsakene ønsker Statens vegvesen å sende brev til disse boligene med begrunnelse for hvilket tiltak som blir tilbudt og hvorfor tiltak blir tilbudt. Brevet skal inneholde en svarfrist for huseier. Dersom Statens vegvesen ikke mottar svar på at huseier aksepterer tiltak innen denne dato, vil Statens vegvesen søke Sola kommune om dispensasjon fra de aktuelle tiltak på boligen.

Med hilsen Erik Handal Nilsen

Reklamer