Stikkord

Litteraturutredningen har överlämnat sitt betänkande Läsandets kultur, SOU 2012:65, till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Vilka är de viktigaste förslagen i Litteraturutredningens betänkande?

De viktigaste förslagen är de som rör läsningen. Vårt förslag om det vi kallar Ett läslyft för Sverige innehåller en rad olika åtgärder som syftar till att öka läsförståelsen och läslusten hos barn och unga utifrån nationella mål.

Vi föreslår också tydligare regler för elevers tillgång till skolbibliotekarier, en försöksverksamhet med läsombud på förskolorna, att medel avsätts för folkbildningens läsfrämjande arbete samt att litteratur och läsfrämjande ska inkluderas i den så kallade kultursamverkansmodellen