Stikkord

I administrasjonsutvalget den 25 sep skal saken om «Rutiner rundt bruk av vikarbyrå» opp til behandling i Sola kommune.

Rådmannen skriver;  – «Arbeidsmiljøutvalget ber rådmannen komme med en sak angående bruk av vikarbyrå. I saken ber en spesielt komme med hvilke rutiner en har for å sikre seg at vikarbyråene oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Rådmannen ved personalsjef, har gjennomført en undersøkelse blant virksomhetsledere for å se omfang og avtaler som er inngått med vikarbyrå. I tillegg har det vært konferert med innkjøpsleder om kommunens rutiner ved avtaleinngåelse».

Samtidig som sykefraværet øker i Sola kommune: – Viser at Sola kommune har 1. kvartal 2012 et sykefravær på 9 %. Dette er en økning på 1,2 % poeng fra fjoråret. Dette det høyeste fraværet som er registrert siden 2005.  

– Mangel på ressurser. Flere virksomheter innrapporterer at sykefraværet i kan ha sammenheng med mangel på ressurser (les: økonomi-/personalressurser) og at de ikke får tak i kvalifisert personale. Dette kan gi økt arbeidspress på ansatte med nødvendig kompetanse. Økt pleietyngde, færre fagfolk og større arbeidspress, som alene og i kombinasjon, kan føre til høy «turnover» i virksomhetene. Dette kan føre til en negativ spiral som gjøre rekrutteringen av nye arbeidstakere vanskeligere, utvikling av dårlig arbeidsmiljø og økte sykemeldinger blant ansatte.

Reklamer