Stikkord

,

Til behandling i fylkesutvalget den 18.09: – Regional planstrategi for Rogaland 2012 – 2016 avklarer viktige utviklingstrekk og utfordringer i Rogaland. Planstrategien avklarer hva som skal være prioriterte planoppgaver i perioden 2012 – 2016 for å imøtekomme utfordringene.

Planstrategien skal også ivareta nasjonale forventninger til regional planlegging. Formålet med regional planstrategi er å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål som er viktige å arbeide med for nyvalgte fylkesting og kommunestyrer.

Kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi Rogaland 2012 – 2016 er rapportene

“Regionale utviklingstrekk i Rogaland, 5. mars 2012” og “Alt veks i Rogaland. Sjansar å ta – vegar å gå – utfordringar å takla.”

Planstrategien inneholder forslag til nye regionale planer og planoppgaver og en oversikt over planer under utarbeidelse og gjeldende planer.

Planstrategien er et grunnlag for forpliktende medvirkning og oppfølging. Kommuner og statlige aktører har rett og plikt til å delta når regionalt planarbeid etter plan- og bygningsloven berører deres virkeområde. Andre aktører kan tas aktivt med i utformingen av regionale planer der det er naturlig. Endelig deltakelse og opplegg for medvirkning blir avklart i den enkelte plans planprogram.