Stikkord

Høyre i Aftenbladet: – Frosker, salamandere og dvergålegras skaper hodebry for Sola kommune.

For mens 70.000 kroner var alt som skulle til for å sikre frosken trygghet i Solasplitten, regner man med at det vil koste 10 millioner kroner å flytte dvergålegras fra Sømmevågen ved Sola lufthavn i forbindelse med utvidelsen av riksvei 509.

– Jeg er også bekymret for at boligutbyggingen på Kvithei kan bli sterkt forsinket, fordyret eller i verste fall stoppet på grunn av en salamanderdam i området, sier Ueland og fortsetter:

– Hva med tursti i Hafrsfjord? Her kan verneområdet for fugl på Grannes skape store problem. Hvor mye skal vike for naturlig mangfold? spør ordføreren, som mener dette er et nasjonalt spørsmål

SV mener: – For at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken, mener SV at alle samfunnsbeslutninger skal bygge på noen grunnleggende miljøprinsipper:

• Prinsippet om bærekraftig utvikling gir vår generasjon ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til natur og miljøressurser som vi selv har.

• Føre-var-prinsippet sier at tvilen skal komme naturen til gode når miljøkonsekvensene av et tiltak er usikkert, og at mangel på kunnskap ikke skal hindre tiltak for å redde truet natur.

• Prinsippet om at forurenseren skal betale for miljø ødeleggelsene betyr at miljøkostnadene tas hensyn til i alle beslutninger.

 • Prinsippet om samlet belastning betyr at inngrep i naturen ikke skal vurderes isolert, men ut i fra tilstanden til og den totale belastningen for økosystemet.

• Prinsippet om bruk av best tilgjengelig teknologi er viktig for at ny miljøvennlig teknologi skal tas i bruk så raskt som mulig.