Stikkord

Regionalplan for Jæren er en plan som legger overordnede føringer for byutviklingen på Jæren. Planen legger opp til samordning av areal- og transportpolitikken samtidig som hensyn til jordvern, kulturminner, naturvern og friluftsliv ivaretas i et langsiktig perspektiv. Planen omfatter de 10 kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Rennesøy og Strand og er retningsgivende for kommunenes planlegging.

Les høringsutkastet her 

Fylkeskommunen ber om innspill til planforslaget innen 1.11.2012.