Stikkord

 

Fra Lesesenteret: – I forbindelse med Kunnskapsdepartementets strategiplan for «Likeverdig opplæring i praksis!» har ni kommuner i Norge arbeidet for å fremme gode språk- og norskferdigheter blant barn og unge.

Språkløftet er en av to modellutviklingsprosjekter knyttet til strategiplanen «Likeverdig opplæring i praksis!». Målet med prosjektet var at det gjennom satsing på språkstimulering, språkutviklingstiltak og utvikling av sosial kompetanse, skulle bidra til å realisere regjeringens satsing på å utjevne sosiale forskjeller og styrke barn og unges læringsbytte.

Flere viktige målsettinger
Selv om prosjektets hovedmål har vært å fremme god språkutvikling i norsk og sosial kompetanse hos barn i barnehage- og skolealder, har det i tillegg har det vært viktig å rette oppmerksomhet mot inkludering av foresatte, gi foresatte mulighet for opplæring i norsk og å sikre gode overganger fra barnehage til skole.

For å sikre måloppnåelse har hver kommune fulgt et antall barn over en periode på fire åre, fra barnehage og over i skolen

Sluttevaluering
Prosjektet er nå avsluttet og i den forbindelse har det blitt skrevet en evalueringsrapport.