Stikkord

Politikere i Sandnes kommune skal den 28.08 ta stilling til følgende: –

Formannskapet gir følgende mandat for utredning av fremtidig driftsmodell:

Rådmannen og foretaksstyrene i KINOKINO KF og Sandnes Kulturhus bes om utrede og fremme konkret forslag til samarbeidsområder mellom foretakene, som kan gi økonomisk besparelse og som også styrker markedsføring utad. Det skal også utredes en sammenslåing av de to foretakene og foreslås et formål som kan inngå i vedtekter for et event. nytt kommunalt foretak.

Foretaksstyrene i KINOKINO KF og Sandnes Kulturhus bes om å vurdere muligheten som de bygningsmessige ombygginger kan gi for økt aktivitet. Det fremlegges investeringsbehov, driftsmessige konsekvenser mht. økte driftsutgifter og økte driftsinntekter samt konsekvenser for driftstilskuddet fra bykassen

Rådmannen bes også legge frem en handlingsplan for hvordan en styrt avvikling av KINOKINO KF kan gjennomføres ihht lovverket, samt kostnader ved en avvikling inkl. å la bygget stå tomt.

Rådmannen i samarbeid med styret i KINOKINO KF bes om å ta kontakt med Rogaland Kunstmuseeum/MUST for å undersøke muligheten for en dialog om fremtidig samarbeid og eller integrering med KINOKINO KF. Foretaksstyret oppfordres til å forslå flere aktuelle samarbeidspartnere som det tas en formell innledende kontakt med.

Resultatene fremlegges formannskapet i løpet av oktober, slik at eventuelle endringer kan hensyntas i kommende økonomiplan,

Med grunnlag i resultatene fra utredningene nevnt ovenfor, fremlegges sak til bystyret for endelig avgjørelse. Det er bystyret selv som har myndighet til å nedlegge og opprette kommunale foretak, herunder godkjenne vedtekter, økonomiske rammer mv. jfr. Kom.loven.