Den här rapporten redovisar resultatet av en kartläggning av bibliotekens planer för verksamheterna som gjorts bland Sveriges samtliga folkbibliotek och läns- och regionbibliotek.

Syftet med kartläggningen är att skapa en kunskapsbank för Kungliga bibliotekets nya uppdrag att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen har utformats och hur de används. SFS 2011:942

Resultatet av kartläggningen visar att alla kommuner ännu inte har politiskt antagna planer för biblioteksverksamheten i kommunen trots att de sedan 2005 enligt bibliotekslagen är skyldiga att ha det.

De invånargrupper som bibliotekslagen särskilt föreskriver att de ska prioriteras, omnämns inte alltid i de existerande planerna .