Å kunne lese betyr alt i dag, tidlig språk- og lesetrening for barnehagebarn er viktig, derfor vil Sola Sv foreslå Lovfestet rett til barnehagebibliotek i alle barnehager!

Høring – NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene:- Utvalget har foretatt en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter, for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor.

Fra Nou 2012:1 kan vi lese følgende – Barnehagesektoren har i løpet av få år gått fra å være en liten sektor i det norske velferdssamfunnet, til å bli en stor og viktig sektor. I dag har nesten alle barn som starter på skolen gått i barnehage. Sektoren har om lag 85 000 ansatte og 270 000 barn, og omsetter for i underkant av 40 mrd. kroner årlig. For øvrig består sektoren av om lag 50 pst private aktører. Barnehagen utgjør en stadig viktigere del av oppveksten for barn i Norge, og kunnskapen om barnehagens betydning for barn og samfunnet er økende. Barnehagen er bra for barnas trivsel og utvikling. Bevisstheten om barnehagens betydning og potensial øker. Barnehagen er en viktig arena for forebygging og sosial utjevning og bidrar positivt til barnas videre utdanningsløp.