Litterære kulturmøter. En studie av bildebøker og barns resepsjon – av Anne Skaret

Hvordan framstilles kulturmøter i bildeboklitteratur, og hvordan leser og forstår barn slike framstillinger? Det er spørsmål som Anne Skaret stiller i sin avhandling.  

I sentrum for studien står et utvalg bildebøker som handler om kulturmøter, forstått som møter som oppstår mellom karakterer med ulik kulturell bakgrunn, på grunn av migrasjon. Skaret undersøker bildebøkene fra to perspektiver. Gjennom analyser av bøkenes tekst og bilder finner hun at selv om kulturmøter blir framstilt på ulike måter, er det også mulig å se mønstre på tvers av bøkene i deres behandling av denne tematikken. Videre studerer hun hvordan et utvalg barn på fem og åtte år responderer på disse bildebøkene.

 Funn: – Analyser av et omfattende intervjumateriale viser at barnas litterære forståelsesmåter avhenger av alder og familiebakgrunn, men at det også er mulig å spore fellestrekk i forståelse av kulturmøter. Avhandlingen bidrar til forståelse for både hvordan kulturmøter blir behandlet i bildeboklitteraturen, og hvordan barn kan lese ut en slik tematikk. Den gir også innsikt i samspillet mellom bildebok, barneleser og kontekst.

Videre er studiens utradisjonelle tilnærming, som innebærer en kombinasjon av bildebokanalyser og resepsjonsanalyser, et bidrag til en nyorientering i bildebokforskningen, som de siste tiårene i liten grad har orientert seg mot empiriske barnelesere.

Reklamer