Endelig foreligger boken «Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld» i sin helhet på nett: – 

För att ge barnbibliotekarierna verktyg för den nödvändiga verksamhetsutvecklingen har Regionbibliotek Stockholm tagit initiativ till denna antologi. Författarna är verksamma inom forskningsfält som på olika sätt har betydelse för barnbiblioteken och syftet är att deras bidrag ska bredda och fördjupa kunskapsutvecklingen. Uppdraget att sammanställa antologin har gått till Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och forskarna Kerstin Rydsjö , Frances Hultgren och Louise Limberg har varit redaktörer.

Resultatet är denna innehållsrika och inspirerande bok. Förhoppningsvis kan den bidra till barnbibliotekariernas omvärldsorientering, vara till nytta för utbildning och fortbildning och underlätta samverkan mellan olika aktörer, allt i syfte att skapa ”samtida” barnbibliotek.

Den kan också laddas ner här 

Reklamer