Eller er det bare slik at heller ikke de leser bøker … kom over en meget givende art på nett av Mats Björnsson, tidigare analytiker och ämnesråd vid Utbildningsdepartementet. Han skriver blant annet:

2009 genomfördes också ett PISA-test i ”digital läsning” vilket betyder att man testade både förmågan att läsa (via datorn) men också att navigera för att hitta texter, jämföra texter osv. Intressant nog visade de svenska 15-åringarna överlag upp ett klart bättre resultat här jämfört med det ”traditionella” lästestet. Framför allt bestod den förbättringen i att pojkarna hade ett bättre resultat.

Man kan tolka detta som att den sjunkande läsfärdigheten, mätt i ett vanligt lästest, hänger samman med att andra medier än böcker dominerar i ungas liv.