Det er lite som gir så fred i sjela som å les juss. Jeg har leste denne våren en haug med dommer som gir en god innsikt i hva som skjer på feltet. Nå leser jeg pensumlitteratur og er opptatt av rettskildelære for å få en grunnleggende forståelse av ulike begreper.  Kan spesielt anbefale boken rettskildelære som omhandler blant annet språklig tolkning av lovtekster, presiseringen av loven gjennom praksis, innskrenkende og utvidende lovtolkning, fastlegging av ulovfestet rett, sedvanerett, rettslitteraturens betydning med mer. Boken er basert på forfatterens forelesninger for privatrett grunnfag, og grunnlagsmaterialet er først og fremst hentet fra privatrettslige fag.

 

Reklamer