I snitt klarte elevane 57,5 prosent av oppgåvene – dette er et skremmende lavt tall og man ser at skillene ikke er så store mellom kjønnene. Det som er mest oppsiktsvekkende er utviklingen for gutter er at jo eldre de blir jo dråligere lese de. Hva med å tenke biblioteksutvikling på lik linje med det man gjør i Sverige? Leste i DN.se at – ” Nytt bibliotek för mellanbarnen på Kulturhuset, På lördag öppnar Kulturhusets bibliotekssatsning Tiotretton där alla mellan tio och tretton år kan göra musik, laga mat och låna böcker. Målgruppen är unik, men kreativa ungdomssatsningar finns på flera håll i landet.”

Bloggen Stockholm City skriver – “Vi prövar vad ett bibliotek kan vara, säger Katti Hoflin.
Därför har vi ett kök, till exempel. Vi har berättelser på många plattformar, inte bara stenåldersböcker. Man kan få hjälp att göra egna datorspel, eller mobilfilm.

Fra Udir nettside: Utdanningsdirektoratet offentleggjorde i dag eit samandrag av dei tre analyserapportane frå gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2010. Det vart gjennomført nasjonale prøver i lesing og rekning på 5., 8. og 9. steget og i engelsk på 5. og 8. steget i grunnskulen.

Kvar av dei nasjonale prøvene vart gjennomført av om lag 60 000 elevar.
Utdanningsdirektoratet peiker på at dei nasjonale prøvene ikkje er laga for å samanlikne resultat over tid. Dette mellom anna fordi prøvene ikkje er dei same prøvene kvart år.
 
Jenter best i lesing på 5. steget
Nasjonale prøver i lesing på 5. steget måler elevane si evne til å finne og tolke informasjon og til å reflektere over innhald og form i teksten. Prøva inneheld seks tekstar. I snitt klarte elevane 57,5 prosent av oppgåvene. Det er ein skilnad mellom kjønna i den totale skåren på prøva. Jentene klarer i snitt 59 prosent av oppgåvene, mens gutane i snitt klarer 56 prosent.

Nasjonale prøver i lesing på 8. og 9. steget måler elevane si evne til å finne og tolke informasjon og reflektere over innhald og form i teksten. Prøva inneheld seks tekstar. I snitt klarte 53 prosent av elevane på 8. steget oppgåvene, mens elevane på 9. steget i snitt klarte 60 prosent av oppgåvene. Det er skilnad mellom kjønna i den totale skåren på prøva. På 8. steget klarer jentene i snitt 56 prosent av oppgåvene, mens gutane i snitt klarer 51 prosent av oppgåvene. Denne forskjellen aukar litt frå 8. til 9. steget. På 9. steget klarer jentene i snitt 63 prosent av oppgåvene, mens gutane i snitt klarer 57 prosent.

Reklamer