Svensk Biblioteksförening har tagit fram en ny rapport om barns läsning och vilken roll biblioteken kan spela i det lässtimulerande arbetet. Rapporten bygger på intervjuer med ett hundratal barn i 10-årsåldern.

Rapporten visar att biblioteken är inne på rätt väg i sitt lässtimulerande arbete. Det är viktigt att anknyta till barnens egna erfarenheter och textvärldar och biblioteket behöver anpassa sitt arbete till barns skiftande förhållande till läsning och olika medieformat. barn- bibliotekarier behöver föra samtal med barnen om berättelser och förfina sina metoder för att undanröja läshinder. Biblioteket ska möta barnen både när de läser för att lära och när de läser av ren och skär lust.

Les rapporten her: