Nasjonal bibliotekspolitikk er i dag preget av to trender som i mine øyne ikke gavner biblioteksektoren, den en er Nasjonalbibliotekets elitistiske bibliotekspolitiske veivelg … mye makt på få hender … her har man ekskluderet mange grupper som tidligere har hatt innflytelse på den nasjonale bibliotekspolitikk … og den andre trenden som kanskje representerer en større trussel …  

Fra Nasjonalbiblioteksts blogg: –

For å få en så god forankring som mulig i bibliotekmiljøene når det gjelder utvikling av nasjonal bibliotekpolitikk generelt og utlysing og tildeling av utviklingsmidler spesielt, har nasjonalbibliotekaren oppnevnt et rådgivende utvalg.

Utvalget vil bestå av arbeidsutvalgene ved UHR/B og fylkesbiblioteksjefskollegiet. De er nå oppnevnt for en periode på tre år og har fått følgende mandat:

Det rådgivende utvalget skal komme med råd til nasjonalbibliotekaren om bruk av prosjekt- og utviklingsmidler til beste for biblioteksektoren. Dette gjelder både prioritering og utvikling av nasjonale tjenester i Nasjonalbiblioteket, og i forbindelse med utlysing av utviklingsmidler. 

Utvalget skal delta i utarbeiding av kriterier for utlysing av midler etter at føringene fra Kultur- og kirkedepartementet er kjent gjennom budsjett- og tildelingsbrev, og komme med anbefalinger etter at den interne saksbehandling er ferdig og før beslutningene om tildeling tas.

Utvalget skal ha sitt første møte i april.

Reklamer