Oj .. skulle ikke hatt noe imot & være en del av dette «programmet» … givende & se hva de kommer frem til …

Mål for programmet: – Målet er å framskaffe ny kunnskap om ulike prosesser hvor makt i kunstfeltet oppstår, styrkes og svekkes. Forskningsprosjektet skal belyse hvordan sosiale, politiske, økonomiske og kunstneriske prosesser virker i samspill. Perspektiver fra både den samfunnsvitenskapelige maktforskningen og humaniorafagenes estetiske analysetradisjoner skal innlemmes i forskningen.

Forskningen skal frambringe kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet om kunst og makt i samtiden. Det er ønskelig at forskningen bidrar til teoriutvikling, og det er en forutsetning at forskningen er empirisk orientert.Det er også et mål at perspektivene og resultatene fra forskningen blir en del av det offentlige ordskiftet. Forskningsbasert kunnskap om kunst og makt vil være av stor interesse for kunstfeltets aktører, for beslutningstakere innen kunst- og kulturforvaltning og kulturpolitikk samt for en allment interessert offentlighet.