Er på bokmessen i Gøteborg med «Maktens pluttifikasjon» for å se ulike trender innenfor barne- og ungdomslitteratur-feltet. På et av de mange foredragene som vi var på var foredraget  «Uppleva, lära, göra» om boken “Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld”

Foredraget beskrives slik: «Nya medier och upplevelser, biblioteksrummets utformning, de flerspråkiga barnen, barnbokens ställning – vilka utmaningar och möjligheter står barnbiblioteken inför? Forskare och bibliotekarier möts i ett samtal om det samtida barnbiblioteket. Utgångspunkt är en nyutkommen antologi, Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld».

Et av kapittlene i boken er skrevet av Patrik Hernwall og omhandler “Barns och ungas medievärldar – exemplet identitetsskapande”, och knyter an till forskningsprojektet the.GTO.project.

Det er ikke ofte det forekommer bøker om dette temaet, så jeg vil anbefale alle som jobber med barn og litteratur å lese denne. Det er en fagbok som er tverrfaglig og prøver å belyse saken fra flere ståsteder. Barn og makt er et viktig tema, begrepet som blir brukt er i denne sammenheng er empowerment.

Nyhetsbrev – BHS Nytt skriver følgende om boken:

 I dagarna publiceras «Barnet, platsen, tiden – Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld» Red. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren och Louise Limberg. Författarna är verksamma inom forskningsfält som på olika sätt har betydelse för barnbiblioteken. Syftet med antologin är att bredda och fördjupa kunskapsutvecklingen för verksamma barnbibliotekarier och studenter