Stikkord

Legg ned ABM-Utvikling

Mange fylker har solid kompetanse på å samordne lokal, regional og statlig biblioteksatsing gjennom fylkesdelplaner for bibliotek. Den regionale bibliotekpolitikken har i stor grad blitt gjennomført  uten samarbeid med ABM-utvikling. Akilleshælen til dette organet har vært lukkete og uforutsigbare behandlingsprosesser for prosjektsøknader. Istedenfor å bygge opp partnerskap og samarbeid med fylkesbibliotek, folkebibliotek, fag- og forskningsbibliotek har de kjørt solo i sitt arbeid med å forvalte statlige virkemidler til utvikling av bibliotekene. 

Og  jeg undre meg da svært på hvorfor mente de noe annet, så kort tid siden … ?

Stopp nedbyggingen av ABM-utvikling:

Norge trenger en balansert organisering av bibliotekvesenets statlige organer, og formuleringen i stortingsmeldingen om overføring av oppgaver fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket vil ramme folkebibliotekene hardest. Staten trenger et uavhengig direktorat for bibliotekene, og man trenger institusjoner som kan være pådrivere og arbeide med utvikling av folkebibliotekene. Fylkesbibliotekene er regionale rådgivere og utviklingsaktører, og har en posisjon mellom lokalt og statlig nivå som er helt avgjørende for at folkebibliotekene sine behov skal bli sett og ivaretatt.  Et nært og godt samarbeid med ABM-utvikling er nødvendig for å ivareta målsetningene i Bibliotekmeldingen.

Og  jeg undre meg da svært på hvorfor mente de noe annet, så kort tid siden … ?

Legg ned ABM-utvikling

Flere av fylkeskommunene uttaler at statlig ansvar og midler innenfor abm-området bør regionaliseres. Troms fylkeskommune mener ABM-utvikling i sin nåværende form bør legges ned, og oppgavene overføres til et regionalt, folkevalgt nivå.

Reklamer