Stikkord

Stortinget – Møte tirsdag den 2. mars 2010 kl. 10 … Wow I like …

«Stortinget ber regjeringen avvente en videre prosess med overføring av oppgaver fra ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) til Nasjonalbiblioteket til Stortinget har fått seg forelagt en grundig sak vedrørende dette.»   Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet at de støtter forslagene. 

Votering: Forslagene fra Venstre ble med 58 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.37.32)

Det femte forslaget går på at vi har vedtatt en kulturlov her i Stortinget som ikke er veldig virkningsfull. Den er fin på papiret, men uten mye innhold. Vi ville hatt en felles bibliotek-, arkiv- og museumslov. Det hadde faktisk hatt en viss virkning på kulturarbeidet.

«Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med forslag om en utvidet kulturlov som i større grad samordner viktig lovgivning på kulturområdet, blant annet når det gjelder lovgivning for bibliotek, arkiv og museer.»  

Votering: Forslaget fra Venstre ble med 100 mot 2 stemmer ikke bifalt. (Voteringsutskrift kl. 22.36.36) 

Reklamer