I det blå? I Oslo ser man slik på saken

Dagfinn Høybråten (KrF): På hvilken måte vil statsråden bidra til at Løland-senteret i Suldal kommune blir ferdigstilt i tide til Lølandmarkeringen i 2011?

Anniken Huitfeldt: Kulturdepartementet er godt kjent med planene for et senter for nynorsk barnekultur i Suldal kommune i Rogaland. Et ajourført skisseprosjekt ble oversendt departementet ved brev av 14. desember 2009 fra Ryfylkemuseet. Det framgår her at tiltaket forutsetter investeringer på anslagsvis 16 mill. kroner og et årlig driftsbudsjett på ca. 4 mill. kroner. For 2010 har Rogaland fylkeskommune og Suldal kommune bevilget til sammen kr 450.000 til prosjektet. Ryfylkemuseets plan er å erverve en verneverdig bygning i privat eie, gjennomføre en betydelig rehabilitering og deretter legge til rette for utstillinger og aktiviteter. Ingen instanser har gitt tilsagn om bidrag til investeringene. For departementets vedkommende vil saken bli behandlet på ordinær måte i budsjettsammenheng. Slik det framgår av budsjettproposisjonen for 2010, foreligger det imidlertid en lang rekke kvalifiserte prosjekter som det ikke har vært mulig å prioritere innenfor budsjettrammene.