Jeg må si ….

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): På hvilken måte vil statsråden bidra til at Løland-senteret i Suldal kommune blir ferdigstilt i tide til Lølandmarkeringen i 2011?

Begrunnelse

I tilknytning til Ryfylkemuseet arbeides det nå med å etablere et nasjonalt senter for nynorsk barnekultur og -litteratur. Senteret er en langsiktig del av markeringen av at det i 2011 er 150 år siden barnebokforfatteren Rasmus Løland ble født. Tiltaket støttes av Suldal kommune og Rogaland fylkeskommune. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 ble prosjektet løftet fram av et bredt flertall i Stortingets familie- og kulturkomité, og det ble her blant annet pekt på at senteret bør organiseres som en avdeling ved Ryfylkemuseet. Lokalt og regionalt arbeides det nå langs disse linjer, men Ryfylkemuseets søknad til departementet om støtte for 2010 er ikke innvilget. For at senteret skal kunne realiseres innen den oppsatte fremdriftsplanen er det nødvendig med statlige midler, og en må forvente at statsråden her bidrar til å sikre en god utvikling i saken.