Bibliotekforbundet:   minnet om hva kulturminister Trond Giske svarte 14. oktober 2009, da Dagbladet spurte ”Hva er du mest og minst fornøyd med i årets statsbudsjett?”: ”Vi skulle kommet enda lenger med biblioteksatsingen enn det vi har på nåværende tidspunkt, men bibliotekmeldingen kom jo først i vår, så vi har ikke hatt mye tid til å jobbe med det.”  – Vi mener at dette forplikter, understreker Monica Deildok, som la vekt på følgende punkter for SVs stortingspolitikere: 

 Biblioteksamarbeidet

Stortingsmeldinga omtaler samarbeid på tvers av kommunegrenser som en nødvendig vei å gå. Den sier også at hver kommune skal ha minst ett bibliotek – som er tilgjengelig, kompetent og med attraktive tilbud. For å bidra til dette må det bevilges betydelige stimuleringsmidler. På inneværende års budsjett er det avsatt 0 kroner til dette. ”Bibliotekreform 2014”, som ligger til grunn for stortingsmeldinga, foreslo 50 millioner på 2011-budsjettet. Det støtter vi.

 Statlige stimuleringsmidler til modellbibliotek

Budsjettposten ”Bibliotekutvikling/Modellbibliotek” er inne i årets budsjett, men med 3 millioner. Det trengs en kraftig oppjustering. I 2011 bør det settes av 30 millioner. Det vil gi mulighet til utvikle kraftfulle eksempler som andre bibliotek kan dra nytte av. Bibliotekene er blant de mest brukte kulturtilbudene for folk flest.

Kompetanseutviklingsprogrammet

Med kunnskapssamfunnet har innbyggerne fått store utfordringer med å navigere på en presis og sikker måte i informasjonsflommen. For å håndtere de store endringene innen media, teknologi og behovene i ulike brukergrupper, trenger bibliotekarene å utvikle kompetansen sin. Også på dette punktet er årets budsjett langt fra en oppfølging av regjeringens egen stortingsmelding. Programmet for kompetanseutvikling har mottatt 1 million kroner. Det må justeres opp til 10 millioner for 2011.

Reklamer