Så bra at man ikke setter lesepolitikken i Norge i sammenheng! Jeg er imponert inte mindre …

6 feb åpnet det Oslo-baserte Leseåret 2010 på Samefolketsdag … uten at man fikk noe mer ut av det enn en bokfest på City.  Fra Abm sider: «Programmet for opninga er nå klart. Kulturministeren og ei rekke forfattarar og artistar deltek, og publikum får 1000 gratis bøker.»  Og vips var kunnskapsministeren borte fra åpningen …..

Tekstforståelse er vanskelig,

Rundt 30 prosent av befolkningen har ikke tilstrekkelige leseferdigheter til å kunne fungere tilfredsstillende i forhold til kravene i arbeidsliv og samfunnsliv.

Kanskje derfor Nrk samme dag uten å nevne Leseåret 2010 kommer  med en pressemelding fra NTB som er en samrøre av informasjon, mesteparten fra 2009  ….   «Vil øke innsatsen for samisk språk.  Lørdag markeres samefolkets dag, og i den anledning varsler regjeringen økt innsats for samisk språk. En handlingsplan kommer i løpet av våren. Jeg er opptatt av at samisk språk skal være levende og i aktiv bruk sier sameminister Dag Terje Andersen i en pressemelding.

Den statlige politikken er klar, men kanskje ikke vi er klar for utøvelse av politikken …

I St.meld. nr. 35 (2007-2008) ”Mål og meining” står det at ”I dag skortar det difor neppe på prosjekt og kampanjar av ulike slag på dette området. Utfordringa er å utnytta og samordna den kompetansen og dei røynslene som finst, slik at prosjekta blir vidareutvikla og kvaliteten på formidlingsproduksjonane aukar.” Gjennom å arrangere et  nasjonalt Leseår med hjelp av statlig koordinering og samarbeid av eksisterende tiltak og ordninger på tvers av ulike fagfelt vil man klare å imøte komme stortingsmeldingen som har som formål at ”språkpolitikken må difor vera å sikra det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg”.  For å nå denne målsettningen er det en forutsettning at lesekompetansen økes til hele befolkningen.

Reklamer