Formål: Det nasjonale Leseår skal gi økt forståelse for viktigheten av å kunne lese, i alle sine former, og skape en lesekultur for alle.  Leseåret skal øke bevisstheten av verdien i det å kunne lese – alt, alltid og overalt for alle i samfunnet. En helhetlig nasjonal lesepolitikk skal tilføre befolkningen økt leskunnskap for å kunne styrke demokratiet.

Begrunnelse: En helhetlig lesepolitikk som omfatter lesekompetanse, lesing, språk, litteratur og leseopplæring er nødvendig for at hele befolkningen skal kunne tilpasse seg et samfunn med store endringer og omstillinger. For å i møtekomme samfunnets krav til lesekunnskaper må ulike institusjoner og aktører på litteratur og språkfeltet endre og fornye handlingsmønstre.  Dette krever økt kunnskap, og sektoroverbyggende tiltak.  

I St.meld. nr. 35 (2007-2008) ”Mål og meining” står det at ”I dag skortar det difor neppe på prosjekt og kampanjar av ulike slag på dette området. Utfordringa er å utnytta og samordna den kompetansen og dei røynslene som finst, slik at prosjekta blir vidareutvikla og kvaliteten på formidlingsproduksjonane aukar.” Gjennom å arrangere et  nasjonalt Leseår med hjelp av statlig koordinering og samarbeid av eksisterende tiltak og ordninger på tvers av ulike fagfelt vil man klare å imøte komme stortingsmeldingen som har som formål at ”språkpolitikken må difor vera å sikra det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg”.  For å nå denne målsettningen er det en forutsettning at lesekompetansen økes til hele befolkningen.

Forarbeidet til et nasjonalt Leseår bør bygge på mal fra andre europeiske land som har gjennomført et leseår blant annet det engelske prosjektet ”The National Year of Reading 2008”- Erfaringene i England var så gode at Myndighetene bestemte seg for å videreføre ordningen, nå som ”Read for life”.

Skrevet av Ine Marit Torsvik Bertelsen, Norsk bibliotekforening

 Les mer:

Reklamer