Jeg kan ikke se at Kulturministeren oppfyller intensjonene med Leseåret 2010 som beskrevet i St.meld 23 ved at hun konsekvent kun snakker om leseutfordringer til voksne.

«Statsråd Anniken Huitfeldt [10:22:22]: Det er riktig som kunnskapsministeren sier, at temaet for leseåret er voksne som ikke leser så mye, eller voksne som har svake leseferdigheter.» fra Stortingers spørretime 13.01.10

Bakgrunnen for Leseåret 2010 er Nbf´s innspill til St.melding 23 hvor vi blant annet vektla erfaringer fra andre land, eks England.  «The 2008 National Year of Reading (NYR) was a national campaign to create a reading culture in England and specifically to engage those people who need help with reading or think reading’s not for them. »

Og i St,melding 23 Bibliotek: Om Leseåret. er det en helhetlig lesepolitikk som er målsettningen:

Nasjonalt leseår 2010 og eit nasjonalt leseløft i perioden fram mot 2014: Kultur- og kyrkjede­ partementet og Kunnskapsdepartementet vil i fellesskap etablere eit nasjonalt leseår i 2010 som start på eit nasjonalt leseløft i perioden 2010–2014, retta mot både barn, unge og vaksne.

Kultur- og kyrkjedepartementet og Kunnskaps­ departementet vil i fellesskap leggje til rette for at 2010 vert eit nasjonalt leseår, som start på eit lese­ løft i perioden 2010–2014 retta mot både barn, unge og vaksne. Dette vil i stor grad handle om å etablere ei nasjonal ramme for dei mange ulike lesesatsingane som i dag skjer i regi av ulike aktørar. Depar tementet vil vidare undersøkje nær­ are om det er behov for ordningar som kan med­ verke til klarare og betre rammer for kultur- og lit­ teraturformidling i biblioteka.

I St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining står det at Kultur- og kyrkjedepartementet vil utforme ein meir kraftfull og systematisk strategi for korleis aktørar innanfor kultursektoren kan vere med på å fremje lesing blant barn og unge. I denne samanhengen viser departementet til ABM­ utviklings pågåande arbeid med eit litteraturfor­ midlingsprogram retta både mot barn, unge og vaksne, og Norsk bibliotekforenings framlegg om at 2010 skal vere eit nasjonalt leseår.

Kultur- og kyrkjedepartementet og Kunnskaps­ departementet vil i fellesskap leggje til rette for at 2010 ver t eit nasjonalt leseår som ein star t på ei brei og omfattande satsing for eit nasjonalt leseløft fram mot 2014. Ei slik satsing vil i stor grad handle om å etablere nasjonale rammer rundt ei rekkje ini­ tiativ og satsingar for lesing og lesedugleik. Lese­ året må difor knytast til litteraturformidlingspro­grammet for folkebibliotek, litteraturformidlinga i Den kulturelle skulesekken, program for skulebi­ bliotekutvikling og ei rekkje andre initiativ. Sat­ singa vil verte nærare konkretisert.

Reklamer