Statsråd Kristin Halvorsen [10:19:11]: Det er å gi et absolutt helt galt bilde å si at det de siste årene ikke har vært fokusert på det som dreier seg om å øke basiskompetansen hos voksne. Dette er hovedforslagene i den stortingsmeldingen som nå ligger til behandling i Stortinget, og som dreier seg om utdanningslinjen. Vi har over tid økt bevilgningene til denne typen opplæring. Vi skal ha full fokusering på dette og følge det opp veldig nøye. Det bildet Aspaker tegner – paradisiske tilstander tidligere og ørkenvandring nå – er helt feil. Dette er det fokusert sterkt på.  I tillegg vil jeg si at vi i år skal ha Nasjonalt leseår, som er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og som er rettet mot voksne – for å øke leselysten i befolkningen.

Når det gjelder tilbud til dyslektikere, vil jeg gjerne undersøke dette litt nærmere – skaffe meg god oversikt over hvor tilbudet er. Veldig mange av disse problemene har vi nå kunnskap om, kunnskap som skulle tilsi at man kan ta tak i dette i tidlig skolealder.

Presidenten: Det blir gitt anledning til tre oppfølgingsspørsmål – først Olemic Thommessen.

Olemic Thommessen (H) [10:20:35]: Mitt oppfølgingsspørsmål går til kulturministeren.

Kunnskapsministeren var inne på Nasjonalt leseår. Det er et flott tiltak. Det er begynnelsen på det nasjonale leseløftet, som skal vare over noen år. Bokbransjen er en spennende bransje. Der er det mange spennende aktører som tidligere også har vist seg å kunne dra viktige lass når det gjelder litteraturinteresse og – tror jeg – leselyst. Det er derfor med noe undring jeg har notert meg at når vi nå er inne i leseårets første måned, virker det ikke som verken Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen, Forfatterforeningen eller noen av de aktørene i bokbransjen som jeg jevnlig har kontakt med, har hørt noe særlig om leseåret – og langt mindre har vært involvert i noe arbeid om hva de skal gjøre.

Mitt spørsmål til kulturministeren blir: Ville det ikke vært en god idé å engasjere bokbransjen, engasjere dem som vitterlig jobber med bøker og lesning i dette landet, og trekke dem med i dette arbeidet? Hvordan ligger det an når det gjelder dette?

Presidenten: Presidenten må få lov til å bemerke at det nok kan oppfattes å være en noe søkt sammenheng mellom hovedspørsmålet og det oppfølgingsspørsmålet som nå ble stilt. Med tanke på at vi er inne i et nytt år og skal være litt romslige, er det allikevel opp til kulturministeren om hun ønsker å besvare spørsmålet som et oppfølgingsspørsmål til hovedspørsmålet.

Statsråd Anniken Huitfeldt [10:22:22]: Det er riktig som kunnskapsministeren sier, at temaet for leseåret er voksne som ikke leser så mye, eller voksne som har svake leseferdigheter. Det gjør at vi har innledet et samarbeid med partene i arbeidslivet med tanke på å støtte en del av prosjektene de har satt i verk og vil sette i verk i året som kommer, med tanke på å sikre at vi skal få mer lesing blant voksne. Men det er også viktig, som representanten sier, å samarbeide med Forfatterforeningen, med Forfattersentrum, med Bibliotekforeningen og med alle aktører som er villige til og interessert i å gjøre en jobb. Vi har satt i gang et slikt arbeid, og vi skal i løpet av ganske kort tid presentere planene vi har for leseåret.  Les mer:

Reklamer