Det kan være en utfordring å gi barn god opplæring i bruk av digitale medier. Området er mangesidig og komplekst, og både skole og hjem har viktige oppgaver. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) har definert digital kompetanse som ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. I en hverdag der de fleste av oss bruker stadig mer tid på digitale medier, er det av stor betydning at barn i så ung alder som mulig lærer seg å bruke disse mediene på en trygg og effektiv måte.

Både skole og hjem må ta ansvar

Ansvaret for å utvikle digital kompetanse blant barn og unge ligger til dels hos skoleverket. Skolereformen Kunnskapsløftet slår fast at digital kompetanse er en av fem grunnleggende ferdigheter som barn skal lære. I likhet med lesing, skriving og regning skal bruk av digitale verktøy være en naturlig og integrert del av skolehverdagen.

Samtidig er det vel så viktig at barna blir fulgt opp i hjemmet. I fritiden benytter man gjerne andre bruksområder ved de digitale mediene, og disse krever ofte ferdigheter og kunnskaper som ikke ligger under ansvarsområdet til skolen. Av den grunn er det avgjørende at foreldre tar ansvar, og gir barna ytterligere veiledning og opplæring. Les mer:

Reklamer