Demonstrasjonsskoler, demonstrasjonskulturskoler og demonstrasjonsbedrifter er virksomheter som har arbeidet systematisk for å fremme kvalitet i opplæringen. Gjennom demonstrasjonsordningen skal disse lærestedene bidra med sine erfaringer til andre opplæringsinstitusjoner.

Dette kan skje på ulike måter, for eksempel gjennom etter- og videreutdanning av ledere, lærere og instruktører, ved besøk og kursvirksomhet og gjennom frikjøpsordninger for rektorer eller andre ressurspersoner. Også hospiteringsordninger og tilbud om praksisplasser for studenter i lærerutdanningen eller annet samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner og opplæringstilbud innenfor fagopplæringen kan være aktuelt.

Barneskoler – Flatene skule  og Kastellet skole. Ungdomsskoler – Ener ungdomsskole. Videregående skoler Bergeland videregående skole, Horten videregående skole og Rosenvilde videregående skole. 

Demonstrasjonskulturskoler Time kulturskule og Tolga kulturskole